stavarna.com :: Předměty na střední škole (22.04.2024 - 05:22)

Předměty na střední škole

Informační a komunikační technologie (ICT)

Předmět "Informační a komunikační technologie" (ICT) připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při své práci v průběhu studia, v soukromém životě i ve svém budoucím povolání.

Číst více

Inženýrské stavby (INS)

Inženýrské stavby jsou doplňujícím předmětem oboru stavebnictví - zaměření pozemní stavitelství. Předmět seznamuje studenty s historií i současností staveb ze zaměřením na dopravní stavitelství a vodohospodářské stavby. Jedná se o stavby - silniční, železniční, mostní, tunelové, vodárenské, kanalizační, závlahové a meliorační stavby. Zmiňuje též zásady ochrany životního prostředí a uvádí přehled důležitých zákonů, norem a předpisů.

Číst více

Kartografické rýsování (KRY)

Předmět je zaměřen na základní znalosti a dovednosti grafického projevu při zobrazování výsledků geodetických činností a mapovacích prací. Kartografické rýsování je zařazeno do 1. ročníku studia a je předstupněm pro výuku tvorby výkresu v prostředí počítačové grafiky, ke které se v předmětu plynule může přejít.

Číst více

Kartografie (KAR)

Žáci se seznámí s obsahem a rozdělením kartografie. Získají vědomosti o zákonitostech zkreslení a zobrazovacích kartografických metodách. Seznámí se s pojmy redakce, sestavování a odvozování map, s jejich tříděním a dokumentací. Poznají základní reprodukční techniky, postupy polygrafického zpracování a jsou seznámeni se základy digitálního zpracování map velkých a středních měřítek. Kartografie je součástí odborného maturitního předmětu MAPOVÁNÍ.

Číst více

Katastr nemovitostí (KAN)

Předmět poskytuje studentům vědomosti z oblasti organizace a struktury KN, obnovy a údržby katastrálního operátu a právních vztahů k nemovitostem. Předmět se vyučuje ve 4. ročníku a je součástí odborného maturitního předmětu MAPOVÁNÍ A KATASTR NEMOVITOSTÍ.

Číst více

Konstrukční cvičení (KOC)

KOC - zaměřění Pozemní stavby Náplň předmětu konstrukční cvičení umožňuje získat znalosti a grafické dovednosti v zobrazování stavebních konstrukcí podle platných norem. Toto žáci aplikují na projektu rodinného domu a jednoduchého bytového domu nebo občanské stavby. KOC - zaměření Stavební obnova V předmětu Konstrukční cvičení žáci vypracují projekt rodinného domu, pořídí dokumentaci stávajícího stavu objektu a vypracují návrh nového řešení. KOC - zaměření Architektonická tvorba V předmětu Konstrukční cvičení žáci vypracují projekt rodinného domu, včetně vizualizace budovy s využitím programu Atlantis. KOC - zaměření Dopravní stavby V návaznosti na předmět DOS studenti v průběhu 3. a 4. ročníku vypracují v rámci ročníkového projektu návrh trasy SILNICE a ŽELEZNICE. KOC - zaměření Vodohospodářské stavby V návaznosti na předměty VOS a ZVS studenti v průběhu 3. a 4. ročníku vypracují samostatné práce s obsahem: VODOVOD, KANALIZACE, ÚPRAVA TOKU, RYBNÍK

Číst více

Mapování (MAP)

Obsáhlý předmět, jehož výuka je rozdělena do 2., 3. a 4. ročníku. Studenti se seznámí s potřebami a účelem mapování, s obsahem a rozdělením map, s historií a vývojem metod v mapování a současnými mapovými díly. Dále se seznámí se základy a postupy potřebnými k tvorbě mapy.

Číst více

Matematika (MAT)

Matematika je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Při výuce je kladen důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Číst více

Maturitní seminář

Maturitní seminář je předmět bez hodinové dotace orientovaný na zpracování maturitní práce ve 4. ročníku. Studenti průběžně konzultují se svými vedoucími práce, kteří hodnotí rozpracovanost a klasifikují tento předmět.

Číst více

Mostní stavby (MOS)

Jedná se o odborný předmět vyučovaný ve 3. a 4. ročníku. Poskytuje znalosti o mostních konstrukcích, o pracovních postupech výstavby mostů z hlediska navrhování a provádění.

Číst více