stavarna.com :: CAD systémy (CAD) (22.04.2024 - 04:54)

CAD systémy (CAD)

Předmět CAD připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat počítačové vybavení pro tvorbu projektové dokumentace a zvýšili tak produktivitu a efektivitu práce. Předmět je vyučován v rozsahu dvou hodin týdně ve 2. ročníku a jedné hodiny týdně ve 3. ročníku v odborných počítačových učebnách.

Charakteristika předmětu

Předmět volně navazuje na výuku ICT z prvního ročníku. Umožňuje žákům využívat počítačové vybavení pro zvýšení produktivity a efektivity práce. Ve druhém ročníku se zaměřuje na využití CAD aplikací určených k tvorbě projektové dokumentace. Současně sleduje soudobý trend – objektové projektování s využitím BIM technologie. Cílem žáka je vytvoření virtuálního modelu budovy a následné odvození projektové dokumentace v odpovídající úrovni. Ve třetím ročníku žák prohlubuje znalosti CAD aplikace a praktikuje na projektu rodinného domu.

Výstupem práce je projektová dokumentace v elektronické formě (PDF a JPG).

 

Kritéria hodnocení

Žáci musí v průběhu školního roku prokazovat aktivitu v hodinách a spolupracovat.

Odvedenou práci musí ve stanovených termínech odevzdávat vyučujícímu v elektronické formě (PDF, JPG, nativní formáty aplikace, …).

Jedním z kritérií hodnocení je i úroveň vedeného sešitu (dle čl. 107 školního řádu).

 

Výsledná známka je ovlivněna úrovní a kvalitou odevzdaného projektu, na kterém žáci v průběhu celého roku pracují pod vedením vyučujícího.

Obsah práce:

 

  • Model 1.NP (svislé a vodorovné konstrukce, otvory a výplně otvorů, objekty)
  • Dokumentace na úrovni studie (základní 2D nástroje - kóty, popisky, text)
  • Dopracování zbylých částí modelu (další podlaží, střecha, základy, schodiště, ...)
  • Ukázkové výkresy na úrovni stavebního povolení