stavarna.com :: Praxe stavební (PRA-S) (22.04.2024 - 06:08)

Praxe stavební (PRA-S)

Výuka a výcvik v rámci předmětu praxe je důležitou součástí vzdělávání budoucích technických profesí. Vyučování si klade za cíl poznání fyzické řemeslné práce a získání základních rukodělných dovedností některých stavebních řemesel. Praxe rozvíjí i schopnosti uplatňovat odborné poznatky v manuální práci jednotlivce i skupiny. Rozvíjí i schopnosti zorganizovat práci, udržovat na pracovišti pořádek a pracovní činnosti vykonávat v souladu s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.

Organizace předmětu

Praxe se vyučuje v 1. až 3. ročníku.
V 1. a 2. ročníku je výuka pevně zahrnuta v rozvrhu. Výuka probíhá v dílnách umístěných přímo ve školní budově. Zúčastní se jí vždy jen polovina třídy o max. počtu 16 žáků. 
Od 1. do 3. ročníku probíhá výuka odborné praxe rovněž formou soustředěné praxe na stavbách smluvních firem. Této formy výuky se účastní vždy celá třída po dobu jednoho týdne v každém pololetí.

V rámci praxe se žáci také příležitostně podílejí na pracích spojených s údržbou a opravami budov školy a údržbou venkovních ploch a zeleně.

Na výuku praxe musí být studenti vybaveni pracovní obuví, pracovním oděvem a rukavicemi. Ostatní ochranné pomůcky jim budou zapůjčeny při výuce v dílnách nebo u smluvních firem.

 

Hodnocení a klasifikace

Studenti jsou během pololetí hodnoceni průběžně. Součástí klasifikace daného pracovního úkolu je aktivita a přístup k práci, podíl jednotlivce na organizaci práce, dodržování zásad bezpečné práce, pořádku na pracovišti a vztah ke svěřenému nářadí a materiálu.

Zadané pracovní činnosti se hodnotí známkou s váhou 100 %, hodnotí se i vedení sešitu (stavebního deníku) známkou s váhou známky 80 %.