stavarna.com :: Německý jazyk (NEJ) (25.05.2024 - 22:05)

Německý jazyk (NEJ)

Každý žák na naší škole studuje povinně jeden cizí jazyk s hodinovou dotací tří vyučovacích hodin týdně ve všech ročnících. Německý jazyk navazuje na předchozí studium jazyka na základní škole. Těžiště výuky spočívá v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností. Ve 3. a 4. ročníku je do výuky integrován odborný jazyk z oblasti stavebnictví. Vzdělávací obsah směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Německý jazyk je vedle matematiky výběrovým maturitním předmětem. Při výuce jsou používány moderní učebnice Direkt neu a Odborná němčina pro školy se stavebním zaměřením.

Klasifikace předmětu

Při výuce německého jazyka je žák hodnocen za poslech a čtení s porozuměním, samostatný ústní i písemný projev a jazykovou kompetenci. Hodnocení průběžné práce a znalostí žáků se provádí každou vyučovací hodinu, buď slovně nebo známkami. K hodnocení testů slouží bodový systém. K úspěšnému splnění testu musí žák dosáhnout 50 %. 

Průběžně se píší testy na jednotlivé lekce (váha 100 %) a kratší testy na slovní zásobu a gramatiku (váha 50 % a 70 %). Hodnotí se i orientační komunikace a domácí úkoly (30 %). Na konci školního roku se píše závěrečný standardizovaný test (váha 200 %).

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení podle Evropského jazykového portfolia.

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

z německého jazyka má dvě základní části, a to společnou (státní) část a profilovou (školní) část.

A. Společnou část tvoří didaktický test. Trvá 100 minut (40 minut poslech s porozuměním, 60 minut čtení s porozuměním a jazykové kompetence). Test připravuje a hodnotí CERMAT. Hranice úspěšnosti je 44%. Hodnocení žáka je slovní – uspěl(a) / neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky. Přesný termín konání didaktického testu stanoví CERMAT v lednu 2021.

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů (poslech s porozuměním; čtení s porozuměním a jazykové kompetence). Test je tvořen různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Žáci si dělají poznámky do testového sešitu, odpovědi pak zapisují do záznamového archu. Slovníky nejsou povoleny. 

● Poslech s porozuměním– každá část poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce, případně obsahuje vzorové řešení. Žák má vymezený čas na seznámení se s úlohami a na jejich  řešení. Každou nahrávku uslyší dvakrát.

● Čtení s porozuměním a jazykové kompetence – každá část subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce. Po nich následuje výchozí text a k němu se vztahující úlohy.

 

B. Profilovou část  tvoří písemná práce a  ústní zkouška.

Písemná práce je zadávána a hodnocena ve škole. Obsahuje dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém jazyce. Žák si vybírá ze dvou témat v každé části.Časový limit na vypracování je 90 minut. 


 

1. část

2. část

Délka textu

min. 140 slov

min. 60 slov

Hodnocení

max. 24 bodů

max. 12. bodů

Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet bodů za celou písemnou práci je tedy 36. Žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů. Spodní hranice úspěšnosti je16 bodů.  Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení profilové zkoušky z němčiny.

Povolené pomůcky jsou psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

 

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu, který obsahuje 4 části. Témata v 1. , 2. a 3. části pracovního listu ověřují dovednost komunikace v běžných každodenních situacích, např. rodina, domov a bydlení, vzdělávání, volnočasové aktivity a zábava, mezilidské vztahy, cestování a doprava, zdraví a hygiena, stravování, nakupování, práce a povolání, služby, zeměpis a příroda.

Témata ve 4. části pracovního listu jsou zaměřena na ověření znalosti terminologie vztahující se k oboru studia.

Témata profilové zkoušky z němčiny:

1. Baustoffe

2. Baugewerke

3. Baustelle

4. Bauelemente – Ansicht

5. Bauelemente – Grundriss I.

6. Bauelemente – Grundriss II.

7. Ausgewählte Baustile I. (Romanik, Gotik, Renaissance)

8. Ausgewählte Baustile II. (Barock, Klassizismus, Jugendstil, Kubismus)

9. Erneuerbare Energiequellen

10. Modernes Bauen – Niedrigenergiehäuser

11. Mein Traumhaus

12. Geodäsie

13. Verkehr

14. Umweltschutz

15. Informatik, EDV

16. Studium an der Fachschule für Bauwesen

17. Tschechische Republik

18. Prag

19. Südböhmen

20. Budweis

 

Žák si losuje 1 z 20 témat. Příprava na zkoušku trvá 20 minut, ústní zkoušení maximálně 15 minut. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení profilové zkoušky z angličtiny. 

Povolené pomůcky: překladový slovník