stavarna.com :: Deskriptivní geometrie (DEG) (22.04.2024 - 05:20)

Deskriptivní geometrie (DEG)

Technická praxe vyžaduje v současnosti potřebu zobrazování prostorových útvarů. Přes současný bouřlivý rozvoj výpočetní techniky se stále používají plány obsahující obrazy trojrozměrných útvarů v rovině. Úlohou deskriptivní geometrie je zobrazování prostorových útvarů na dvojrozměrný obraz tak, aby toto zobrazení bylo jednoznačné, jasné, přehledné a výstižné. Předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně.

Klasifikace

Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou písemných prací z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku písemné práce nebo ústního zkoušení.
Posuzována je i kvalita vedení sešitu. Nutnou podmínkou k úspěšné klasifikaci předmětu jsou řádně odevzdané domácí úkoly a výkres.
Hodnocení výkresu:

  • v 1. i 2. ročníku je zadán výkres tužkou
  • chybně vypracovaný výkres (i graficky) musí student předělat (termín určí vyučující)
  • za každý den pozdního odevzdání výkresu je započtena 20% známka 5. Maximální váha za pozdní odezdání je 100%. Pokud je student na termín odevzdání výkresu nepřítomen ve škole, termín odevzdání výkresu se posouvá na první den jeho přítomnosti ve škole.
  • za neodevzdaný výkres do klasifikace student nebude klasifikován (pokud vychází 5, student bude klasifikován a výkres předloží u opravné zkoušky)
  • pokud student neodevzdá správně vypracovaný výkres u opravné zkoušky je klasifikován známkou 5
  • ze závažných zdravotních důvodů, lze studenta klasifikovat i bez výkresu

 

Odkazy na studijní materiály

výukový program - zde

 

Učebnice

zde