stavarna.com :: Fotogrammetrie (FOT) (07.06.2023 - 20:14)

Fotogrammetrie (FOT)

Studenti získají potřebné vědomosti z oblasti teorie fotogrammetrie, vědomosti o možnostech používaných fotogrammetrických metod a technologických postupů. K cílovým znalostem patří geometrické a optické základy fotogrammetrie, metody pozemní a letecké fotogrammetrie, využívání fotogrammetrie pro tvorbu státních a tématických mapových děl Základní informace o digitální fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a Laserových skenovacích systémech. Fotogrammetrie je součástí odborného maturitního předmětu Mapování.

Způsob hodnocení

průběžné písemná práce - váha známky 100 %

ústní zkoušení - váha známky 100 %

pololetní písemná práce - váha známky 100 %

průběžně vedený sešit  - váha známky 50 %

iniciativa a zájem o předmět  - váha známky 50 %

vypracování projetku - váha známky 100 %