stavarna.com :: Dějepis (DEJ) (25.05.2024 - 21:30)

Dějepis (DEJ)

Úkolem vyučovacího předmětu je přinášet základní poznatky o chování člověka v minulosti. Důraz je kladen na kultivaci historického vědomí žáka, na poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazů naší současnosti.

Charakteristika předmětu

Dějepis je vyučován v prvním ročníku ve studijních oborech stavebnictví a geodézie v časové dotaci 2 hodiny týdně. Těžiště výuky spočívá hlavně na dějinách českého státu a zvláště pak na době 19. a 20. století s přihlédnutím k dějinám světovým. Žák by měl být schopen vytvářet paralely mezi minulými a současnými událostmi, naučit se úctě k vlastnímu národu.

Klasifikace a hodnocení

Žák je hodnocen formou ústní zkoušky (váha známky 100 %), formou písemných testů na závěr každého tematického celku (váha známky 150 %). Zohledněna je rovněž vlastní aktivita žáka při hodině (váha známky 50 %) i zpracování vybraných témat formou referátů (váha známky 80 %).