stavarna.com :: Vodohospodářské stavby (VHS) (22.04.2024 - 06:06)

Vodohospodářské stavby (VHS)

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY jsou odborným předmětem pro zaměření Dopravní stavby vyučovaným ve 4. ročníku. Cílem předmětu je získat základní přehled o stavbách vodního hospodářství - vodovodní a kanalizační sítě, úpravny vody, čistírny odpadních vod, přehrady a nádrže, úpravy vodních toků, jezy, vodní cesty, rybníky, meliorace a zavlažování.

Klasifikace předmětu:

 


Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několik a částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:


  • písemná či ústní zkouška z tématického celku                           - váha známky 100 %
  • písemná či ústní zkouška z více tématických celků                    - váha známky  200 %
  • aktivita při hodině                                                                         - váha známky   20 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                  - v souladu se školním řádem