stavarna.com :: Chemie (CHE) (22.04.2024 - 04:18)

Chemie (CHE)

Předmět je vyučovaný jednu hodinu týdně v 1. ročníku. Přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti žáka a k jeho přípravě na budoucí povolání. Poskytuje základní poznatky o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi a o jejich využití v praxi, především ve stavebnictví.

Hodnocení a klasifikace předmětu

Na konci tematického celku jsou zadávány opakovací testy s váhou známky 100 %. Ústní zkoušení je využíváno především na žádost žáka nebo při potřebě doplnění klasifikace.

Posuzována je i kvalita vedení sešitu (kontrola 1 x měsíčně).