stavarna.com :: Informační a komunikační technologie (ICT) (19.06.2024 - 05:23)

Informační a komunikační technologie (ICT)

Předmět "Informační a komunikační technologie" (ICT) připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při své práci v průběhu studia, v soukromém životě i ve svém budoucím povolání.

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět Informační a komunikační technologie (ICT) připravuje žáky k tomu, aby byli schopni pracovat s prostředky informačních a komunikačních technologií a efektivně je využívali při své práci v průběhu studia, v soukromém životě i ve svém budoucím povolání. Cílem předmětu je důraz na schopnost samostatné aplikace vhodných technik, metod, technických prostředků a programů specifických pro profesionální praxi absolventů.

Předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně v odborných (počítačových) učebnách.
Třída je dělena do skupin po max. 17 žácích.

Stručný obsah předmětu

  • orientace v uživatelském prostředí operačního systému 
  • práce s prohlížečem webových stránek a cílené vyhledávání na Internetu
  • psaní a editace textu v textových editorech
  • práce s tabulkovými programy - výpočty i práce s textovými daty (třídění dat)
  • grafické editory - bitmapové a vektorové, pochopení rozdílu, zpracování grafických dat
  • základy tvorby prezentace a její praktické využití
  • použití výukových programů k vlastnímu učení se
  • publikovat získané znalosti na dalších programech z nejrůznějších oblastí IT techniky
  • získání základních dovedností v jednodušších programovacích jazycích, orientace v kódu programu a výchova k logickému myšlení
  • vytvoření jednoduché webové prezentace, výhody jejího praktického využití, stručný pohled do práce webdesignera

Hodnocení předmětu

Žáci jsou hodnoceni průběžně během každého pololetí. Kontrola znalostí je prováděna praktickým ověřováním u počítače. Součástí hodnocení žáka v prvním pololetí je mimo jiné přednesení referátu na zadané téma a vypracování pololetní práce dle zadání. Klíčovou částí hodnocení v druhém pololetí je zpracování projektu na žákem vybrané téma. V projektu žák zkompletuje své vědomosti a před kolektivem třídy jej odprezentuje.