stavarna.com :: Základy přírodních věd (ZPV) (22.04.2024 - 05:00)

Základy přírodních věd (ZPV)

Předmět je určen pro žáky 1. ročníku dálkového studia. Seznamují se v něm se základy chemie, biologie a ekologie. Tyto předměty jsou součástí všeobecného vzdělání a přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti žáka. Studijní materiály mají žáci k dispozici na webových stránkách školy.

Hodnocení a klasifikace předmětu

Žáci jsou klasifikováni za každé pololetí. Známka je tvořena jednak z výsledků písemného testu na závěr pololetí a jednak z hodnocení vytvořené prezentace. Téma prezentace si vyberou žáci sami - z oblasti přírodních věd - a předvedou ji v hodině ostatním spolužákům.