stavarna.com :: Mapování (MAP) (22.04.2024 - 05:21)

Mapování (MAP)

Obsáhlý předmět, jehož výuka je rozdělena do 2., 3. a 4. ročníku. Studenti se seznámí s potřebami a účelem mapování, s obsahem a rozdělením map, s historií a vývojem metod v mapování a současnými mapovými díly. Dále se seznámí se základy a postupy potřebnými k tvorbě mapy.

Ve druhém ročníku se studenti seznámí s potřebami a účelem mapování, s prvními mapovými díly, které vznikly na našem území. Dále poznají geodetické a kartografické základy map, jejich obsah a podrobně je probrána nauka o terénu a výškopisné mapování. Ve třetím ročníku jsou probírána kartografická zobrazení použitá na našem území, dále obsah a rozdělení základních a podrobných bodových polí polohových i výškových s ohledem na dobu, ve které byly budovány. Ve čtvrtém ročníku jsou studenti seznámeni s rozdělením a obsahem map velkých měřítek používaných na našem území. Dále je podrobně polohopisné mapování včetně všech náležitostí a mapovacích metod.

Způsob hodnocení

ústní zkoušení  -  váha známky 100 %

písemný test  -  váha známky 100 %

iniciativa a zájem o předmět, práce v hodině  -  váha známky 50 %

domácí úkol -  váha známky 50 %

Neodevzdaný domácí úkol nebo zadaná úloha bez omluvy může být hodnocena nedostatečně.