stavarna.com :: Člověk a prostředí (PAC) (22.04.2024 - 05:07)

Člověk a prostředí (PAC)

Učivo je rozloženo do tří základních tematických celků. První část je zaměřena k roku udržitelné energie pro všechny a seznamuje žáky s neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji energie. Druhá část sleduje udržitelný rozvoj. Žáci mají získat představu o udržitelné výrobě a spotřebě, o dopadu činností člověka na životní prostředí a zdraví člověka. Jsou vedeni k péči o přírodní a kulturní dědictví a péči o duševní a fyzické zdraví člověka. Ve třetí části se žáci doví o základních ekologických pojmech a nástrojích společnosti na ochranu přírody.

Klasifikace předmětu

Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou písemných prací z jednotlivých tematických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku písemné práce. Součástí hodnocení je aktivní zapojení žáků ve vyučovacích hodinách, vlastní prezentace vybraných témat a vytváření vlastních poznámek v průběhu výuky a ze studijních materiálů uveřejněných na webu školy.