stavarna.com :: Stavitelství (STV) (22.04.2024 - 06:15)

Stavitelství (STV)

Předmět Stavitelství poskytuje žákům 3. - 4. ročníků výuku pozemního stavitelství včetně řešení technického zařízení budov a požární bezpečnosti staveb. Obsahem předmětu jsou zásady návrhu a provádění bytových a občanských staveb, přehlad staveb průmyslových a zemědělských. Učivo předmětu je rozšířeno o stavby dopravní a vodohospodářské.

Hodnocení předmětu

V předmětu Stavitelství probíhá hodnocení na základě výsledků písemných prací z jednotlivých tématických celků  nebo jejich částí, dále ústní zkoušení, přihlíží se k plnění domácích úkolů, práci žáka v hodině a vedení sešitu.