stavarna.com :: Seminář komunikačních dovedností (SKD) (22.04.2024 - 06:14)

Seminář komunikačních dovedností (SKD)

Seminář připravuje žáky ke zvládnutí základů komunikace, mediální výchovy a k úspěšné prezentaci a obhajobě vlastních prací, zejména maturitní práce.

Charakteristika předmětu

Vyučovací předmět je koncipován jako povinný předmět všeobecně vzdělávací s přímým propojením do odborné složky vzdělávání. Seminář komunikačních dovedností (SKD) připravuje žáky ke zvládnutí základů informační gramotnosti, mediální výchovy a k úspěšné prezentaci a obhajobě vlastních prací, zejména maturitní práce.

Cílem předmětu je získání

 • kompetencí v oblasti informační gramotnosti žáků,
 • kompetencí v oblasti získávání, kritického hodnocení a prezentace informací,
 • komunikačních a prezentačních kompetencí.

Předmět je vyučován ve čtvrtém ročníku jednu hodinu jednou za 14 dní.

Obsahové vymezení předmětu

Vyučovací předmět Seminář komunikačních dovednosti (SKD) nabízí žákům ve dvou blocích úvod do mediální výchovy, zvládnutí základů informační gramotnosti, orientaci v prostředí informačních zdrojů a jejich hodnocení. Druhý blok je věnován prezentačním a komunikačním technikám, vystupování a zejména obhajobě maturitních prací.

Výchovné a vzdělávací cíle

Stručný obsah vzdělávací činnosti:

 • úvod do mediální výchovy
 • informační zdroje a jejich hodnocení, kritická analýza
 • základy rétoriky a komunikace
 • prezentační a komunikační techniky
 • prezentace vlastních prací (maturitní práce)

Žáka vedeme k:

 • samostatnému logickému uvažování,
 • kritickému přístupu k mediálním informacím,
 • analytickému hodnocení mediálních informací,
 • pochopení základů získávání, zpracování a účelové prezentaci informací,
 • zvládnutí základů rétoriky, prezentace a vystupování na veřejnosti,
 • zvládnutí prezentačních technik,
 • promyšlené a cílevědomé prezentaci vlastních prací,
 • přípravě na obhajobu maturitní práce a podobných prací.

Tematický plán předmětu

1. Základy mediální výchovy

   Vyhledávání a analýza mediálních informací

   Základy získávání, zpracování a prezentace informací podle účelu

2. Mediální výchova a mediální prostředí

    Mediální výchova

    Mediální prostředí

3. Maturitní práce

   Formální úprava maturitní práce, typografické požadavky na úpravu textu

   Literatura, citace a odkazy

4. Prezentace, komunikace

   Základy vystupování na veřejnosti

   Základy využívání prezentační techniky

   Praktické cvičení - prezentace maturitní práce

 

Pořadí jednotlivých tématických celků určuje vyučující.

Hodnocení předmětu

Žáci jsou hodnoceni průběžně na základě soustavné práce v hodině. V tomto hodnocení jsou zahrnuty tematické referáty, které jsou zadávány.

Získané znalosti a dovednosti se ověřují formou prezentace vlastních prací a přímým aktivním zapojením žáků ve vyučovací hodině, diskusemi nad zadanými tématy a obhajobě osobních postojů.

 

Samostatně se známkují:

 • on-line testy - 100 %
 • prezentace práce - 100 %
 • aktivita v hodině - 50 %