stavarna.com :: Tělesná výchova (TEV) (25.05.2024 - 21:55)

Tělesná výchova (TEV)

Předmět tělesná výchova je zaměřen na všestranný fyzický rozvoj studentů s důrazem na zvyšování síly a vytrvalosti, rozvoj herních dovedností a získávání trvalých návyků pro volnočasové aktivity, jako i zvládnutí základů první pomoci. V prvém ročníku je pak součástí výuky lyžařský kurz a ve druhém ročníku turistický kurz s náplní voda, kola či pěší turistika.

Kritéria hodnocení v tělesné výchově

Průměrná známka z pěti možných s následující hodnotou :

 • 100% - fyzické testy (skok daleký z místa, leh-sed, autové vhazování medicinbalem 2 kg, hloubka přesahu v předklonu, shyby)
 • 100% - lehká atletika (hoši - běh na 100, 400, 1500, 3000 m, vrh koulí, skok vysoký a daleký, dívky - běh na 60, 200, 800, 1500 m, vrh koulí, skok vysoký a daleký)
 • 100% - sportovní hry (košíková – slalom driblinkem, hod na koš, dvojtakty, volejbal – odbíjení prsty o zeď, podání)
 • 200% - aktivní přístup k hodině, kázeň, dodržování pravidel bezpečnosti jako i zákazu žvýkání a používání venkovní obuvi ve vnitřních prostorách pro TV
 • 100% - gymnastika - vlastní krátká sestava z akrobatických i neakrobatických prvků v minimálním počtu pět.
 • 100% - teoretická práce - v případě, že zdravotní stav nedovoluje vykonávat praktické úkoly TV, student vypracuje dvě teoretické práce za pololetí. Stejné pravidlo platí i při neúčasti na kurzech TV.

Podmínky vypracování teoretických prací v případě osvobození z TV

Úvod a výběr témat

Práce by měla prokázat Vaše schopnosti pracovat s informacemi nejen v rovině teoretické, ale také je využít v praxi, aplikovat je. Nutností je zvládnout práci s počítačem, získávat informace z internetu a z odborné literatury. Nyní máte možnost dokázat, co jste se naučili, co umíte, co Vás zajímá, co ve Vás je. Vyučující Vám rádi pomohou.

Při výběru témat dbejte na to, zda máte k tématu dost informací, zda je téma zajímavé a proč, aby také zaujalo ostatní. Snažte se vytvořit práci zajímavou, inovativní ať to není jen práce pro práci.

Formální požadavky na seminární práci

Celkem stačí 10 stran vlastního textu (kvalitního zpracování)

 • 1. strana - název práce, jméno, třída, datum, tato stránka uvádí práci
 • 2. strana - obsah (pokuste se jej vygenerovat i s čísly stránek, na IVT jste se to doufám učili)
 • 3. strana - Vlastní postoj, názor k výběru tématu (zdůvodnit)
 • 4. až 14. (cca) strana - text

(můžou být i obrázky, nemusí být pouze text, obecně obrázky doporučuji - práce je zajímavější, u obrázku by měl být popisek, co je na obrázku, je-li obrázek z internetu, musí být odkaz na zdroj!)

Text a úprava:

 • dokument si naformátujte (styly)
 • velikost písma 12
 • písmo Times New Roman
 • řádkování 1,5
 • okraj levý 2,5 cm
 • okraj pravý 2 cm
 • zarovnání do bloku
 • text v odstavcích
 • očíslované stránky
 • nekopírujte bezmyšlenkovitě z internetu!

Seznam literatury a elektronických zdrojů:

 • seznam literatury (název, autor, nakladatelství, místo, rok, stránky, ze kterých bylo čerpáno - podle zásad citace - na webu),
 • seznam www stránek (autor článku, název článku, datum stažení, přístup zInternetu: www...)
 • odkazy na obrázky (kopírujeme-li obrázek, fotografii
  a podobně, musíme uvést zdroj, autora, stejně jako u www stránek

Přílohy (schémata, fotografie, aj.)

 

Neuvádění citace, použití materiálů bez uvedení zdroje je považováno podle autorského zákona za krádež!!!

Zakazuje se bezhlavé kopírování cizích seminárek!!!

Okruhy seminárních prací z TV

 • Sportovní hry: Basketbal, Volejbal, Házená, Fotbal, Florbal...
 • Další sporty: Plavání, Gymnastika, Atletika, Lyžování, Snowboarding, Bojové sporty...
 • Netradiční sporty: Frisbee, Ringo, Korfbal, Lakros...

V seminární práci můžou být použity všechny tyto oblasti:

 • Historie
 • Sportovní úspěchy
 • Osobnosti
 • Úroveň sportu v kraji
 • Základní pravidla
 • Průpravná cvičení na herní činnosti jednotlivce, herní kombinace, herní systémy
 • Průpravná cvičení pro děti
 • Ukázková tréninková jednotka (zahřátí, rozcvičení, nácvik, hra...)

!!! Návrh tématu a stručnou osnovu předložíte vyučujícímu, který ji schválí, či navrhne změny!!!

Novinky

V dokumentech ve spodní části stránky najdete: