stavarna.com :: Počítačová grafika (PGR) (22.04.2024 - 05:27)

Počítačová grafika (PGR)

Tento předmět je pro studenty oboru Geodézie a katastr nemovitostí zařazen do 2. a 3. ročníku studia a je vyučován v plném rozsahu v učebně výpočetní techniky. Stěžejním gafickým SW, který je probírán, je systém MicroStation (MS).

Ve druhém ročníku je vysvětleno zařazení MicroStationu mezi jinými grafickými systémy a žáci se seznámí s prostředím MS. Naučí se základnímu ovládání, nastavení a tvorbě jednoduché kresby ve 2D. Ve třetím ročníku je kladen důraz na práci s daty, tvorbu praktických výstupů a seznámení s prací ve 3D.

Žáci si MicroStation instalují i doma na svůj PC (škola poskytne studenstskou licenci) a dovypracují zadanou úlohu samostatně doma.

Nabyté dovednosti lze dobře využít i při zpracování závěrečné práce v maturitním semináři v posledním ročníku.

Způsob hodnocení

test praktických znalostí a dovedností na PC  -  váha známky 100 %

samostatně vypracované úlohy  -  váha známky 100 %

pololetní práce - váha známky 100 %

 

Hodnocena je správnost řešení, čistota kresby, dodržení zásad kresby, dodržení termínu odevzdání. Neodevzdaná úloha/práce bez omluvy může být hodnocena nedostatečně.