stavarna.com :: Stavební stroje (STS) (25.05.2024 - 23:06)

Stavební stroje (STS)

Moderní stavebnictví se neobejde bez vyspělé moderní techniky a pokročilých technologií. Při výuce studenti získávají přehled o stavebních strojích a zařízeních a možnostech jejich využití ve stavební výrobě. Poznatky a vědomosti využijí nejen ve svém dalším studiu, ale i v projektování, přípravě nebo realizaci staveb.

Obsahové vymezení předmětu

Předmět stavební stroje se vyučuje ve druhém ročníku ve studijních oborech Pozemní stavitelství, Dopravní stavitelství a Vodohospodářské stavby 2 hodiny v týdnu.

Úvodní hodiny jsou věnovány spalovacím motorům a jejich funkčním částem. Dále se výuka zaměřuje na:

  • dopravní a manipulační techniku
  • zvedací a montážní zařízení
  • stroje používané při stavbách vozovek
  • stroje pro speciální zakládání
  • bezvýkopové technologie
  • tunelovací práce
  • výrobu, dopravu a zpracování malt a betonů
  • lešení
  • demolice, recyklace stavebních materiálů
  • dokončovací techniku ve stavebnictví

Nedílnou součástí výuky je i seznámení s požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví při práci se stroji. Při výuce je v maximální možné míře využívána audiovizuální technika a multimediální výukové prostředky.

 

Požadovaná učebnice ke studiu:

Vaněk, Antonín: „Strojní zařízení pro stavební práce", nakl. Sobotáles, Praha 1999

 

Hodnocení a klasifikace

Během pololetí jsou studenti průběžně klasifikováni. Zpravidla po ukončení jednotlivých tematických celků následují písemné testy (váha známky - 100 %).

Studenti jsou hodnoceni i na základě ústního zkoušení (váha známky - 150 %).

Součástí klasifikace je i hodnocení sešitu, jehož provedení je z části požadováno formou domácí přípravy na vyučování (váha známky - 80 %). Kontrola sešitů proběhne během první lednové hodiny (za 1. pololetí) a první červnové hodiny (za 2. pololetí). Úspěšná pololetní klasifikace v předmětu je podmíněna předložením vlastního doplněného sešitu.

V průběhu pololetí každý žák vypracuje nejméně jeden úkol v elektronické podobě  na předem dohodnuté téma a jeho zpracování bude prezentovat v rámci vyučovací hodiny. Hodnocena bude správnost a úroveň vypracování úkolu a způsob prezentace před třídou. Váha známky je stanovena na 100%.

Žáci budou hodnoceni i za aktivní práci při hodině nebo mimořádnou domácí přípravu. Váha známky bude určena individuálně a v systému BAKALÁŘ označena jako aktivita.