stavarna.com :: Stavební materiály (STM) (22.04.2024 - 05:50)

Stavební materiály (STM)

Předmět stavební materiály poskytuje studentům všeobecný přehled o širokém spektru stavebních hmot a výrobků. Jedná se o odvětví, které zvláště v poslední době prodělává velice dynamický rozvoj. Při výuce jsou studenti seznámeni nejen s výslednými produkty průmyslu stavebních hmot, ale také s jejich surovinovou základnou a základními výrobními procesy. Důraz se přitom klade i na jednotlivé fyzikální vlastnosti materiálů a vztahy mezi nimi. Na základě znalostí stavebních hmot lze dále stavět i poznatky z oboru technologie staveb, strojního vybavení pro stavební práce nebo projektové přípravy staveb.

Obsahové vymezení předmětu

Stavební materiály jsou vyučovány dvěma formami. Jedna hodina týdně je věnována teoretické přípravě a účastní se jí celá třída. Dále se vyučují laboratoře stavebních hmot, kterých se účastní vždy polovina třídy jednou za dva týdny. Laboratoře se vyučují ve dvouhodinovém bloku. Zde si mohou studenti ověřit vědomosti z teoretické části výuky formou zkoušek stavebních materiálů ve vybavené laboratoři. Dostatek času je zde věnován i výuce pomocí audiovizuálních pomůcek, případně i exkurzí přímo na stavbách.

Požadovaná učebnice ke studiu:

Kolář, K.; Reiterman, P.: Stavební materiály pro SPŠ stavební, nakl. Grada, Praha 2012

 

 

Klasifikace a hodnocení

Během pololetí jsou studenti průběžně klasifikováni. Zpravidla po ukončení jednotlivých tematických celků následují písemné testy (váha známky - 100 %).

Studenti jsou hodnoceni i na základě ústního zkoušení (váha známky - 150 %).

Součástí klasifikace je i hodnocení sešitu, jehož provedení je z části požadováno formou domácí přípravy na vyučování (váha známky - 80 %). Kontrola sešitů proběhne během první lednové hodiny (za 1. pololetí) a první červnové hodiny (za 2. pololetí). 

V průběhu pololetí každý žák vypracuje nejméně jeden úkol v elektronické podobě  na předem dohodnuté téma a jeho zpracování bude prezentovat v rámci vyučovací hodiny. Hodnocena bude správnost a úroveň vypracování úkolu a způsob prezentace před třídou. Váha známky je stanovena na 100%.

V laboratoři stavebních materiálů budou žáci zpracovávat zadané úkoly a výsledky zpracovávat ve formě protokolů. Souhrnné hodnocení  protokolů jednotlivých zkoušek a měření proběhne v závěru každého pololetí (váha známky 100%).

 

Žáci budou hodnoceni i za aktivní práci při hodině nebo mimořádnou domácí přípravu. Váha známky bude určena individuálně a v systému BAKALÁŘ označena jako aktivita.