stavarna.com :: Fyzika (FYZ) (19.06.2024 - 05:12)

Fyzika (FYZ)

Ve výuce fyziky jde o to, aby si studenti trvale a uvědoměle osvojili učivo. Nestačí se pouze naučit nazpaměť řadu definic, pouček, zákonů a vzorců. Ke zvládnutí fyzikálního učiva je třeba především všem definicím, poučkám, zákonům a vztahům správně rozumět, umět je vysvětlit a formulovat vlastními slovy, analyzovat závislosti v nich uváděné, naučit se je používat při řešení konkrétních situací z každodenního života i technické praxe, zejména při řešení problémů zvoleného studijního oboru.

 

Klasifikace předmětu

Z předmětu se nepíší čtvrtletní práce. Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou prověrek z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku prověrky nebo ústního zkoušení.

U vybraných témat může být učitelem vyžadováno vypracování projektu. Témata projektu, kritéria a formy jeho hodnocení a váha klasifikace budou sděleny jednotlivými vyučujícími v dostatečném předstihu (tj. minimálně 2 týdny předem) a mohou se lišit v závislosti na tématu a předpokládané hloubce zpracování. Nesplnění zadaných kritérií nebo úplné neodevzdání projektu bude hodnoceno známkou nedostatečně (stejné váhy jako by měla známka za odevzdaný projekt).

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Doporučená učebnice pro první ročník JPG 104 kB Stáhnout
Doporučená učebnice pro druhý ročník JPG 84 kB Stáhnout