stavarna.com :: Základy společenských věd (ZSV) (19.06.2024 - 05:54)

Základy společenských věd (ZSV)

V předmětu základy společenských věd se vyučují základy psychologie, sociologie, etiky, politologie a práva. Výuka probíhá 1 hodinu týdně ve 2. ročníku a 1,5 hodiny týdně ve 4. ročníku. Tematické okruhy ve 2. ročníku: - Člověk jako jedinec - Člověk v lidském společenství Tematické okruhy ve 4. ročníku: - Člověk a právo - Člověk a soudobý svět - Člověk jako občan Učivo je realizováno výukou ve třídě a exkurzním vyučováním.

Klasifikace předmětu

Hodnocení probíhá následujícími formami:

  • prezentace jako alternativa ústního zkoušení (výstup žáka před třídou na předem zvolené téma, které se vztahuje k probírané látce; hodnotí se nejen obsahová stránka, ale také samotná prezentace a jazykový projev) - 100%
  • skupinová práce, scénky - 50%
  • samostatné vyhledávání informací na internetu - 50%
  • práce s pracovními listy - 50%
  • testy - 100%