stavarna.com :: Matematika (MAT) (22.04.2024 - 04:05)

Matematika (MAT)

Matematika je založena především na aktivních činnostech, které jsou typické pro práci s matematickými objekty a pro užití matematiky v reálných situacích. Poskytuje vědomosti a dovednosti potřebné v praktickém životě a umožňuje tak získávat matematickou gramotnost. Při výuce je kladen důraz na důkladné porozumění základním myšlenkovým postupům a pojmům matematiky a jejich vzájemným vztahům. Žáci si postupně osvojují některé pojmy, algoritmy, terminologii, symboliku a způsoby jejich užití.

Klasifikace

Upřednostňováno je ověřování znalostí žáků formou písemných prací z jednotlivých tématických celků nebo jejich částí. Váha známky je studentovi oznámena na začátku písemné práce nebo ústního zkoušení.
Student v průběhu školního roku napíše čtyři čtvrtletní písemné práce (váha 130 %). Posuzována je i kvalita vedení sešitu. Sešit je nelinkovaný velikost  A4. Se souhlasem vyučujícího může být sešit čtverečkovaný.

Ve všech ročnících jsou povinné standardy (váha 200 %). Čtvrtá čtvrtletní práce může být nahrazena standardy.

Ze závažných zdravotních důvodů a při dostatku jiných podkladů ke klasifikaci může vyučující studenta ve čtvrtém ročníku oklasifikovat i bez čtvrtletní práce nebo standardů.

Učebnice

seznam doporučených učebnic a sbírek - zde

Každý vyučující upřesní, které učebnice jsou povinné a které doporučené.

Standardy

Standardy z matematiky se píší ve všech ročnících. V prvém, druhém a třetím ročníku jsou povinné pro všechny studenty a jsou v rozsahu učiva daného ročníku. Ve čtvrtém ročníku píší standardy pouze maturanti z matematiky v rozsahu státní maturity.

Váha známky 200%

termíny standardů:

1. ročník 7. 6. 2024

2. ročník  17. 5.2024

3. ročník  10. 5. 2024

4. ročník (maturanti) 17. 4. 2024