stavarna.com :: Hydrologie a hydraulika (HYH) (22.04.2024 - 06:02)

Hydrologie a hydraulika (HYH)

Předmět podává stručný přehled hydrologie a hydrauliky. Hydrologií je řešena problematika výskytu všech druhů vod, jejich měření a způsoby zpracování naměřených dat. Hydraulika se zabývá studiem klidu a pohybu povrchových a podzemních vod a způsoby výpočtu jednotlivých jevů - průtoky, rychlosti, energetické ztráty ...

Způsob hodnocení

Klasifikace předmětu:

 

Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několika částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:

 

  • neohlášená písemná či ústní zkouška z tématického celku         - váha známky  100 %
  • ohlášená písemná či ústní zkouška z více tématických celků      - váha známky  200 %
  • aktivita při hodině                                                                          - váha známky   20 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                   - v souladu se školním řádem