stavarna.com :: Zeměpis (ZEM) (22.04.2024 - 06:13)

Zeměpis (ZEM)

Předmět se vyučuje ve studijním oboru Geodézie a katastr nemovitostí pouze v 1. ročníku. Vzdělávání v zeměpisu rozvíjí všeobecný přehled a je též součástí dalšího odborného vzdělávání. Učivo je rozděleno na kapitoly Úvod, Země jako vesmírné těleso, Fyzický zeměpis, Sociální a hospodářský zeměpis, Česká republika. Podnětným učivem si žáci vytvářejí pozitivní vztah ke geografii a mohou se tak přesvědčit o provázanosti s obory geodézie a kartografie. Získané vědomosti a dovednosti mohou uplatnit v praktickém životě i v dalším vzdělávání.

Způsob hodnocení:

ústní zkoušení ... 100 %

písemné práce ... 100 %

iniciativa a zájem ...   50 %

průběžně vedený sešit ...   25 %

samostatná práce ... 200 %