stavarna.com :: Zdravotní a vodohospodářské stavby (ZVS) (22.04.2024 - 04:28)

Zdravotní a vodohospodářské stavby (ZVS)

Hlavními složkami biosféry používanými člověkem k uspokojování svých potřeb jsou: půda, voda, ovzduší, sluneční záření a nerostné bohatství. Voda je zdrojem nevyčerpatelným ale poškoditelným. Náplní předmětu ZDRAVOTNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY u všech oborů stavebnictví je seznámení žáků s výstavbou, provozem a údržbou zdravotně vodohospodářských staveb: vodárenství - vodovody, jímání, úprava a akumulace vody kanalizace - stokování a čištění odpadních vod Praktickým využitím teoretických znalostí je předmět KOC - konstrukční cvičení

Způsob hodnocení

Klasifikace předmětu:

 

Studenti jsou hodnoceni na základě platného školního řádu. Výsledná známka je složena z několika částí a v průběhu studia budou znalosti studentů prověřovány a ohodnocovány dle těchto pravidel:

 

  • neohlášená písemná či ústní zkouška z tématického celku         -  váha známky   100 %
  • ohlášená písemná či ústní zkouška z více tématických celků      -  váha známky   200 %
  • aktivita při hodině                                                                          -  váha známky   20 %
  • kvalita a vedení sešitu                                                                   - v souladu se školním řádem
  • standardy                                                                                       - váha známky   200 %