stavarna.com :: Anglický jazyk (ANJ) (19.06.2024 - 06:19)

Anglický jazyk (ANJ)

Každý žák na naší škole studuje povinně jeden cizí jazyk s hodinovou dotací tří vyučovacích hodin v každém ročníku. Anglický jazyk navazuje na předchozí studium jazyka na základní škole. Těžiště výuky spočívá v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností. Ve všech ročnících je do výuky integrován odborný jazyk z oblasti stavebnictví a geodézie. Vzdělávací obsah směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Anglický jazyk je vedle matematiky výběrovým maturitním předmětem. Při výuce jsou používány učebnice Maturita Solutions a učebnice odborné angličtiny Homes Around the World a Job Matters - Construction.

Klasifikace předmětu

Při výuce anglického jazyka je žák hodnocen za poslech a čtení s porozuměním, samostatný ústní i písemný projev a jazykové kompetence. Hodnocení průběžné práce a znalostí žáků se provádí každou vyučovací hodinu, buď slovně nebo známkami. K hodnocení testů slouží bodový systém. K úspěšnému splnění testu musí žák dosáhnout 50 %. 

Průběžně se píší testy na jednotlivé lekce (váha 100 %) a kratší testy na slovní zásobu a gramatiku (váha 50 %). Hodnotí se i orientační komunikace a domácí úkoly (25 %). Na konci 2. a 4. ročníku se píše závěrečný standardizovaný test (váha 200 %).

Žáci jsou vedeni k sebehodnocení podle Evropského jazykového portfolia.


Standardy

Standardy z angličtiny v rozsahu učiva daného ročníku se píší ve druhém a čtvrtém ročníku (pouze maturanti z angličtiny).  

Termíny:   (bude doplněno)    

2. ročník  - 12. 6. 2024

4. ročník (pouze maturanti z ANJ) -  8. 4. 2024

Maturitní zkouška

Maturitní zkouška

z anglického jazyka má dvě základní části, a to společnou (státní) část a profilovou (školní) část.

A. Společnou část tvoří didaktický test. Trvá 100 minut (40 minut poslech s porozuměním, 60 minut čtení s porozuměním a jazykové kompetence). Test připravuje a hodnotí CERMAT. Hranice úspěšnosti je 44%. Hodnocení žáka je slovní – uspěl(a) / neuspěl(a) s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky. Přesný termín konání didaktického testu stanoví CERMAT v lednu 2022.

Didaktický test se skládá ze dvou subtestů (poslech s porozuměním; čtení s porozuměním a jazykové kompetence). Test je tvořen různými typy uzavřených testových úloh (s jednou správnou odpovědí) a otevřenými úlohami se stručnou odpovědí. Žáci si dělají poznámky do testového sešitu, odpovědi pak zapisují do záznamového archu. Slovníky nejsou povoleny. 

● Poslech s porozuměním– každá část poslechového subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce, případně obsahuje vzorové řešení. Žák má vymezený čas na seznámení se s úlohami a na jejich  řešení. Každou nahrávku uslyší dvakrát.

● Čtení s porozuměním a jazykové kompetence – každá část subtestu je uvedena instrukcemi v českém jazyce. Po nich následuje výchozí text a k němu se vztahující úlohy.

 

B. Profilovou část  tvoří písemná práce a  ústní zkouška.

Písemná práce je zadávána a hodnocena ve škole. Obsahuje dvě části, které jsou uvedeny instrukcemi a zadáním v českém jazyce. Žák si vybírá ze dvou témat v každé části.Časový limit na vypracování je 90 minut. 


 

1. část

2. část

Délka textu

min. 140 slov

min. 60 slov

Hodnocení

max. 24 bodů

max. 12. bodů

Body za obě části písemné práce se sčítají. Maximální počet bodů za celou písemnou práci je tedy 36. Žák je hodnocen známkou na základě získaných bodů. Spodní hranice úspěšnosti je16 bodů.  Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení profilové zkoušky z angličtiny.

Povolené pomůcky jsou psací potřeby a slovníky, které neobsahují přílohu věnovanou písemnému projevu.

 

Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu, který obsahuje 4 části. Témata v 1. , 2. a 3. části pracovního listu ověřují dovednost komunikace v běžných každodenních situacích, např. rodina, domov a bydlení, vzdělávání, volnočasové aktivity a zábava, mezilidské vztahy, cestování a doprava, zdraví a hygiena, stravování, nakupování, práce a povolání, služby, zeměpis a příroda.

Témata ve 4. části pracovního listu jsou zaměřena na ověření znalosti terminologie vztahující se k oboru studia.

Témata pro obor STAVEBNICTVÍ

1.    Building Site Plan, Areas of a  Building Site

2.    People on a Building Site

3.    Health and Safety on a Building Site

4.    Builder´s Tools and Materials

5.    Trades on a Building Site – I. (bricklayer, carpenter, floor layer)

6.    Trades on a Building Site –II. (roofer, painter, concrete worker)

7.    Practical Training in Our School

8.    Living in Towns/Villages

9.    Types of Houses and Flats

10. Parts of Buildings – Exterior, Interior

11. Our School

12. Concrete

13. Accidents and Dangers on a Building Site, Safety Signs

14. ICT and Software for Construction

15. My Maturita Project 

16. Interesting Building Projects in English Speaking Countries

17. Interesting Building Projects in Czechia

18. Preparing a Building Site – Clearing, Excavations and Land Surveying

19. Timber and Roofing

20. Land Surveying

       Témata pro obor GEODÉZIE

1.  Land Surveying

2.  Tools and Methods Used in Land Surveying

3.  Automatic Levelling Instrument

4.  Theodolite / Total Station

5.   Preparing a Building Site – Clearing, Excavations and Land Surveying

6.   Practical Training in Our School

7.   Building Site Plan, Areas of a  Building Site

8.  Accidents and Dangers on a Building Site, Safety Signs

9.   Living in Towns/Villages

10. People on a Building Site

11. Health and Safety on a Building Site

12. Excursions and Trips in our School

13.  Builder´s Tools and Materials

14. Trades on a Building Site – I. (bricklayer, carpenter, floor layer)

15. Trades on the Building Site –II. (roofer, painter, concrete worker)

16. Cadastre of Real Estate

17. Our School

18. Maps, Cartography

19. The Globe

 20. Construction Machinery

  

Žák si losuje 1 z 20 témat. Příprava na zkoušku trvá 20 minut, ústní zkoušení maximálně 15 minut. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení profilové zkoušky z angličtiny. 

Povolené pomůcky: překladový slovník