stavarna.com :: Český jazyk a literatura (ČJL) (22.04.2024 - 06:18)

Český jazyk a literatura (ČJL)

Vyučovací předmět nese název český jazyk a literatura, obsahuje složku jazykovou, slohovou a složku literární. Sepětí jazyka a literatury vychází ze skutečnosti, že obě složky jsou založeny na práci s jazykovým materiálem. Výuka jazyková se soustavně zabývá jen spisovným jazykem, umělecká literatura národním jazykem v celém rozpětí. Předmět navazuje na poznatky a dovednosti základního vzdělání. Jazykové vzdělání rozvíjí především komunikační kompetence u žáků. Vzdělávání napomáhá rozvíjení komunikativních schopností, vytvoření samostatného úsudku, je založené na faktografických znalostech. Předmět se vztahuje také k odborným předmětům jako integrační prvek.

Hodnocení a klasifikace 

 • Kvalita vyjadřování: výstižnost, přesnost a jazyková správnost. Při hodnocení projevu bereme zřetel i na plynulost a jistotu vyjadřování. Dbá se na zachovávání spisovné výslovnosti a na celkovou kultivovanost v projevech mluvených a na dodržování pravopisné kodifikace v projevech psaných. Na střední škole se vyžaduje slohová dovednost a vytříbenost.
 • Znalost předepsaného učiva a stupeň uvědomělosti v  jeho ovládnutí. Na střední škole se hodnotí  zvláště úroveň jazykového myšlení a povědomí.
 • Dovednost aplikovat znalosti v praxi, stupeň samostatnosti a tvořivosti v řešení úkolů.
 • Soustavnost a aktivita v práci, projevovaný zájem o předmět.
 • Ve čtvrtém ročníku bude četba prověřena prostřednictvím závěrečného testu (s hodnotou 200%), jehož úspěšné absolvování bude nezbytnou součástí klasifikace ve 2. pololetí; v případě známky „nedostatečně“ projedná klasifikaci v daném pololetí předmětová komise humanitních předmětů.
 • Klasifikace, váha známek:
 • vstupní diktát pro žáky 1. ročníku - 50%
 • celohodinový test na kontrolu četby; sloh 100%
 • malý test, pravopisné cvičení 50%
 • ústní zkoušení 100%
 • referát z četby 50%
 • aktivita v hodině, domácí úkoly 25%
 • DT MZ 150% (4. ročník)
 • standardy ve 3. a 4. ročníku 200%

Školní seznam literárních děl

 

ŠKOLNÍ SEZNAM TITULŮ Z ČESKÉ A SVĚTOVÉ LITERATURY K ÚSTNÍ MATURITNÍ ZKOUŠCE Z ČESKÉHO JAZYKA PRO ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

 

Žáci vybírají dohromady 20 titulů.

Seznam musí obsahovat nejméně jedno dílo básnické (B) a jedno dílo dramatické (D).

Seznam nesmí obsahovat více než dvě díla jednoho autora.

Novinky proti předchozímu roku jsou označeny žlutě.

 

Literatura do konce 19. století

Žáci vybírají nejméně 3 tituly

 

Bible – Nový zákon                                       Evangelium sv. Lukáše (P) (In Bible,

                                                                       ekumenický překlad)

Homér                                                             Odysseia (B) (přel.: O. Vaňorný a F. Stiebitz)

Ovidius                                                          Proměny (B) (přel.: F. Stiebitz)

Giovanni Boccaccio                                      Dekameron (P) (přel.: R. Krátký)

William Shakespeare                                     Romeo a Julie (D)

                                                                       Kupec benátský (D)

                                                                       Hamlet (D) (vše přel.: E. A. Saudek)

Moliere                                                           Lakomec (D) (přel.: E. A. Saudek)

                                                                       Misantrop (D) (přel.: J. Z. Novák)

Johann Wolfgang Goethe                              Utrpení mladého Werthera (P)

(přel.: E. A. Saudek)

Jan Amos Komenský                                     Labyrint světa a Ráj srdce (P)

 

Alexandr Sergejevič Puškin                          Evžen Oněgin (B) (přel.: Josef Hora)

Victor Hugo                                                   Chrám Matky Boží v Paříži (P)

(přel.: M. Tomášková)

Edgar Allan Poe                                            Jáma a kyvadlo a jiné povídky (P)

(přel.: J. Schwarz)

Honoré de Balzac                                          Otec Goriot (P) (přel.: B. Zimová)

Nikolaj Vasiljevič Gogol                               Revizor (D) (přel.: B. Mathesius)

Charles Dickens                                             Oliver Twist (P) (přel.: E. a E. Tilschovi)

Charles Baudelaire                                        Květy zla (B) (přel.: V. Nezval)

Artur Rimbaud                                              Opilý koráb (B) (přel.: V. Nezval)

Guy de Maupassant                                       Miláček (P) (přel.: B. Štorm)

Oscar Wilde                                                   Jak je důležité míti Filipa (D)

(přel.: J. Z. Novák)

Anton Pavlovič Čechov                                 Tři sestry (D) (přel.: L. Suchařípa)

Karel Hynek Mácha                                       Máj (B)

Karel Jaromír Erben                                      Kytice (B)

Karel Havlíček Borovský                              Tyrolské elegie (B)

Božena Němcová                                           V zámku a podzámčí (P)

Jan Neruda                                                     Balady a romance (B)

Povídky malostranské (P)

Alois Jirásek                                                 Filosofská historie (P)

                                                                       Lucerna (D)

Ladislav Stroupežnický                                 Naši furianti (D)

A. a V. Mrštíkové                                          Maryša (D)

 

Literatura 20. a 21. století

Žáci vybírají nejméně 10 titulů

 

George Bernard Shaw                                   Pygmalion (D) (přel.: M. Lukeš)

Franz Kafka                                                   Proměna (P) (přel.: V. Kafka)

Ernest Hemingway                                        Sbohem, armádo (P) (přel.: J. Škvorecký)

Erich Maria Remarque                                  Na západní frontě klid (P) (přel.: F. Gel)

Romain Rolland                                            Petr a Lucie (P) (přel.: J. Zaorálek)

John Steinbeck                                               O myších a lidech (P) (přel.: V. Vendyš)

Albert Camus                                                 Cizinec (P) (přel.: M. Žilina)

George Orwell                                               1984 (P) (přel.: E. Šimečková)

                                                                       Farma zvířat (P) (přel.: M. Holub)

Joseph Heller                                                 Hlava XXII (P) (přel.: M. Jindra)

Jack Kerouac                                                 Na cestě (P) (přel.: J. Josek)

Jerome David Salinger                                   Kdo chytá v žitě? (P) (přel.: L. a R. Pellarovi)

Anton Myrer                                                  Poslední kabriolet (P) (přel.: J. Emmerová)

Charles Bukowski                                         Hollywood (P) (přel.: L. Šenkyřík)

Gabriel García Márquez                                Kronika ohlášené smrti (P)

(přel.: E. Hodoušek)

Heinrich Böll                                                 Kdes byl, Adame? (P) (přel.: L. Kundera)

A. I. Solženicyn                                             Jeden den Ivana Děnisoviče (P)

(přel.: A. Nováková)

Ladislav Mňačko                                           Jak chutná moc (P)

(přel.: G. Hajčík a Z. Koňák)

 

Petr Bezruč                                                    Slezské písně (B)

Viktor Dyk                                                    Krysař (P)

Fráňa Šrámek                                                 Měsíc nad řekou (D)

Jiří Wolker                                                     Těžká hodina (B)

Ivan Olbracht                                                 Nikola Šuhaj, loupežník (P)

J. a K. Čapkové                                             Ze života hmyzu (D)

Karel Čapek                                                   Krakatit (P)

Povídky z jedné kapsy (P)

                                                                       Válka s mloky (P)

Jaroslav Hašek                                               Osudy dobrého vojáka Švejka za světové války (1. a 2. díl) (P)

Vítězslav Nezval                                           Edison (B)

Vladislav Vančura                                         Rozmarné léto (P)

                                                                       Markéta Lazarová (P)

Jiří Voskovec a Jan Werich                           Osel a stín (D)

Jaroslav Seifert                                              Morový sloup (B)

František Hrubín                                            Romance pro křídlovku (B)

Josef Kainar                                                   Moje blues (B)

Josef Škvorecký                                             Zbabělci (P)

Ladislav Fuks                                                Spalovač mrtvol (P)

Václav Havel                                                 Audience (D)

Milan Kundera                                              Směšné lásky (P)

                                                                       Žert (P)

                                                                       Nesnesitelná lehkost bytí (P)

Bohumil Hrabal                                             Obsluhoval jsem anglického krále (P)

Václav Hrabě                                                 Blues pro bláznivou holku (B)

Ota Pavel                                                       Smrt krásných srnců (P)

Zdeněk Svěrák a Ladislav Smoljak               Posel z Liptákova (D)

Michal Viewegh                                            Báječná léta pod psa (P)

                                                                       Vybíjená (P)

Petr Šabach                                                    Babičky (P)

Jiří Hájíček                                                     Selský baroko (P)

                                                                       Rybí krev (P)

Irena Dousková                                             Hrdý Budžes (P)

Miloš Urban                                                   Hastrman (P)

David Mitchell                                               Třináct měsíců (P) (přel.: P. Diestlerová)

Kazuo Ishiguro                                              Pohřbený obr (P) (přel.: L. Sobotová)

Antoine de Saint-Exupéry                             Malý princ (přel. Z. Stavinohová)

Jane Austenová                                              Pýcha a předsudek

Petr Šabach                                                    Občanský průkaz

 

Maturitní zkouška


Maturitní zkouška z českého jazyka a literatury má 2 základní části, společnou (státní) část a profilovou (školní) část.

Společnou (státní) část tvoří didaktický test, který připravuje a hodnotí CERMAT. Na vyplnění didaktického testu z českého jazyka a literatury mají žáci 85 minut. (Žáci s přiznaným uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky mají navýšen čas na vypracování testu a případně další uzpůsobení podmínek konání zkoušky podle posudku vypracovaného školským poradenským zařízením. Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání didaktického testu o 30 minut). U didaktického testu z českého jazyka a literatury nejsou povoleny žádné pomůcky. Hranice úspěšnosti je 44%. Hodnocení žáka je slovní – uspěl(a) / neuspěl(a) – s procentuálním vyjádřením úspěšnosti. Konkrétní výsledek se nezapočítává do výsledné známky profilové zkoušky. Termín didaktického testu stanoví CERMAT (2. - 5. května 2023).

Profilovou (školní)část tvoří písemná práce a ústní zkouška. 

Písemná práce 

je zadávána a hodnocena ve škole. Žák si volí 1 z minimálně 4 zadání (s určeným způsobem zpracování). Minimální rozsah práce je 250 slov. Zadání písemné práce obsahuje název zadání, způsob zpracování a popřípadě výchozí text k zadání. Časový limit na vypracování je 120 minut včetně času na volbu zadání.  (Osoby, které se vzdělávaly alespoň 4 roky v předcházejících 8 letech před příslušnou zkouškou ve škole mimo území České republiky, mají právo na úpravu podmínek a způsobu konání zkoušky ze zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Pokud žák má na úpravu podmínek z důvodu vzdělávání v zahraničí právo a uvedl požadavek na úpravu na přihlášce k maturitní zkoušce, bude mu prodloužen čas na vykonání písemné práce o 45 minut). Při konání písemné práce mají žáci možnost použít Pravidla českého pravopisu. Text písemné práce se hodnotí ve třech oblastech: vytvoření textu podle zadaných kritérií, funkční použití jazykových prostředků a syntaktická a kompoziční výstavba textu. Hodnocení písemné práce tvoří 40 % celkového hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Termín písemné práce je 20. 4. 2023.

Ústní zkouška

Pro ústní maturitní zkoušku z českého jazyka a literatury je stanoven školní seznam 83 literárních děl. Z tohoto seznamu si žák připraví vlastní seznam 20 literárních děl podle zadaných kritérií a do 31. března ho odevzdá řediteli školy. Tento seznam je zároveň seznamem jeho maturitních zadání. U zkoušky si žák losuje 1 z 20 titulů z vlastního seznamu literárních děl. Ústní zkouška probíhá formou řízeného rozhovoru s použitím pracovního listu obsahujícího úryvek konkrétního literárního díla. Součástí pracovního listu je i zadání ověřující znalosti a dovednosti žáka vztahující se k učivu o jazyce a slohu na základě výňatku z neuměleckého textu. Ústní zkouška trvá 15 minut, příprava ke zkoušce 20 minut. Hodnocení ústní zkoušky tvoří 60 % celkového hodnocení zkušebního předmětu český jazyk a literatura. Ústní zkouška se bude konat od 15. 5. 2023.

 

 

Standardy

Termíny:   (bude doplněno)   

3. ročník -  13. 5. 2024

4. ročník -  11. 4. 2024

Podklady ke studiu

Níže naleznete studijní dokumenty ke stažení:

Název dokumentu Formát souboru Velikost
Obecná struktura ústní zkoušky PDF 91 kB Stáhnout
Literární témata k didaktickému testu MZ PDF 440 kB Stáhnout
Pravopis velkých písmen PPTX 126 kB Stáhnout