stavarna.com :: Předměty na střední škole (22.04.2024 - 05:53)

Předměty na střední škole

Základy přírodních věd (ZPV)

Předmět je určen pro žáky 1. ročníku dálkového studia. Seznamují se v něm se základy chemie, biologie a ekologie. Tyto předměty jsou součástí všeobecného vzdělání a přispívají k všestrannému rozvoji osobnosti žáka. Studijní materiály mají žáci k dispozici na webových stránkách školy.

Číst více

Základy společenských věd (ZSV)

V předmětu základy společenských věd se vyučují základy psychologie, sociologie, etiky, politologie a práva. Výuka probíhá 1 hodinu týdně ve 2. ročníku a 1,5 hodiny týdně ve 4. ročníku. Tematické okruhy ve 2. ročníku: - Člověk jako jedinec - Člověk v lidském společenství Tematické okruhy ve 4. ročníku: - Člověk a právo - Člověk a soudobý svět - Člověk jako občan Učivo je realizováno výukou ve třídě a exkurzním vyučováním.

Číst více

Základy stavitelství (ZAS)

Předmět zprostředkovává vhled do příbuzného a spolupracujícího technického oboru. Investiční výstavba tvoří hlavní a trvalý zdroj zakázek pro praktického geodeta. Student získá přehled o jednotlivých druzích staveb i hlavních stavebních konstrukcích a stavebních materiálech. Všechny tématické celky jsou uzavírány problematikou spolupráce technika obou oborů a úkoly geodeta na plnění jednotlivých fází výstavby.

Číst více

Zdravotní a vodohospodářské stavby (ZVS)

Hlavními složkami biosféry používanými člověkem k uspokojování svých potřeb jsou: půda, voda, ovzduší, sluneční záření a nerostné bohatství. Voda je zdrojem nevyčerpatelným ale poškoditelným. Náplní předmětu ZDRAVOTNÉ VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY u všech oborů stavebnictví je seznámení žáků s výstavbou, provozem a údržbou zdravotně vodohospodářských staveb: vodárenství - vodovody, jímání, úprava a akumulace vody kanalizace - stokování a čištění odpadních vod Praktickým využitím teoretických znalostí je předmět KOC - konstrukční cvičení

Číst více

Zeměpis (ZEM)

Předmět se vyučuje ve studijním oboru Geodézie a katastr nemovitostí pouze v 1. ročníku. Vzdělávání v zeměpisu rozvíjí všeobecný přehled a je též součástí dalšího odborného vzdělávání. Učivo je rozděleno na kapitoly Úvod, Země jako vesmírné těleso, Fyzický zeměpis, Sociální a hospodářský zeměpis, Česká republika. Podnětným učivem si žáci vytvářejí pozitivní vztah ke geografii a mohou se tak přesvědčit o provázanosti s obory geodézie a kartografie. Získané vědomosti a dovednosti mohou uplatnit v praktickém životě i v dalším vzdělávání.

Číst více