stavarna.com :: Předměty na střední škole (22.04.2024 - 04:20)

Předměty na střední škole

Dopravní stavby (DOS)

Předmět je profilovým odborným předmětem pro zaměření Dopravní stavby a jedním z odborných předmětů pro zaměření Vodohospodářské stavby. Stavebnictví jako takové má mnoho směrů a oborů. Jedním z nejdůležitějších oborů pro lidskou společnost jsou právě dopravní stavby. Důvodem není jenom ekonomické hledisko snadné dopravy či přenosu médií, energií, atd. Tyto stavby zároveň spojují lidské jedince ve společnost, umožňují osobní setkávání, zasahují aktivně do našeho životního prostředí a často jej nově vytvářejí. Proto na kvalitě dopravních staveb (nejen ze stavebního hlediska) záleží v mnohém kvalita života velkého počtu lidí. Tuto kvalitu mohou zaručit pouze lidé plně se věnující studiu dopravních staveb a zároveň mající široký rozhled v navazujících oborech. Na předmět navazuje Konstrukční cvičení - KOC.

Číst více

Ekonomika (EKO)

Učivo předmětu seznamuje studenty se základními ekonomickými pojmy a vztahy.Je to aktuální průřez v ekonomickém prostředí, v němž se budou pohybovat jako občané, zaměstnanci i podnikatelé.

Číst více

Fotogrammetrie (FOT)

Studenti získají potřebné vědomosti z oblasti teorie fotogrammetrie, vědomosti o možnostech používaných fotogrammetrických metod a technologických postupů. K cílovým znalostem patří geometrické a optické základy fotogrammetrie, metody pozemní a letecké fotogrammetrie, využívání fotogrammetrie pro tvorbu státních a tematických mapových děl, základní informace o digitální fotogrammetrii, dálkovém průzkumu Země a laserových skenovacích systémech. Fotogrammetrie je součástí odborného maturitního předmětu Mapování.

Číst více

Fyzika (FYZ)

Ve výuce fyziky jde o to, aby si studenti trvale a uvědoměle osvojili učivo. Nestačí se pouze naučit nazpaměť řadu definic, pouček, zákonů a vzorců. Ke zvládnutí fyzikálního učiva je třeba především všem definicím, poučkám, zákonům a vztahům správně rozumět, umět je vysvětlit a formulovat vlastními slovy, analyzovat závislosti v nich uváděné, naučit se je používat při řešení konkrétních situací z každodenního života i technické praxe, zejména při řešení problémů zvoleného studijního oboru.

Číst více

Geodetické výpočty (GEV)

Tento předmět poskytuje studentům vědomosti a dovednosti v oblasti početního zpracování výsledků měření a údajů v geodetických dokumentech. Studenti si osvojí teorii výpočtu základních geodetických úloh, osvojí ruční výpočet pomocí kalkulátoru a automatizovaný výpočet v programu GEUS. Předmět se vyučuje ve 2. - 4. ročníku, je součástí odborného maturitního předmětu GEODÉZIE.

Číst více

Geodézie (GEO)

STUDIJNÍ OBOR STAVEBNICTVÍ: Geodézie patří mezi odborné předměty 2. ročníku. Poměr teoretické výuky a cvičení je 1 : 1. Hlavní náplní je teoretické a praktické zvládnutí základních geodetických prací na stavbě a získání přehledu o možnostech využitelnosti SGI pro projektování. STUDIJNÍ OBOR GEODÉZIE: Předmět Geodézie je profilovým a maturitním předmětem oboru Geodézie vyučovaný v 1. - 4. ročníku.Hlavní náplní je teoretické a praktické zvládnutí základních geodetických prací na stavbě a získání přehledu o možnostech využitelnosti SGI pro projektování.

Číst více

Geologie a zakládání staveb (GZS)

Předmět se zabývá otázkami rozdělení geologie a úkoly geologie ve stavební praxi. V praktické geologii je řešena problematika zařazování, třídění a výskytu hornin a zemin. Druhou oblastí jsou zemní práce a způsoby zakládání staveb. Předmět je určen pro studenty v zaměření Dopravní stavby a Vodohospodářské stavby.

Číst více

Geografické informační systémy (GIS)

V rámci předmětu se studenti seznámí se základními parametry a funkcemi Geografických informačních systémů (GIS). Získají informace o geodatabázích, atributech, vektorových a rastrových datech. Vyzkouší si tvorbu jednoduchého GIS, sběr dat, práci s vektorovými a rastrovými daty, vektorové a rastrové analýzy, 3D analýzy apod. V rámci předmětu budou studenti seznámeni s dálkovým průzkumem země (DPZ) , geodaty v ČR a dalšími souvisejícími obory se zaměřením na GIS.

Číst více

Hydrologie a hydraulika (HYH)

Předmět podává stručný přehled hydrologie a hydrauliky. Hydrologií je řešena problematika výskytu všech druhů vod, jejich měření a způsoby zpracování naměřených dat. Hydraulika se zabývá studiem klidu a pohybu povrchových a podzemních vod a způsoby výpočtu jednotlivých jevů - průtoky, rychlosti, energetické ztráty ...

Číst více

Chemie (CHE)

Předmět je vyučovaný jednu hodinu týdně v 1. ročníku. Přispívá k všestrannému rozvoji osobnosti žáka a k jeho přípravě na budoucí povolání. Poskytuje základní poznatky o chemických látkách, jevech, zákonitostech a vztazích mezi nimi a o jejich využití v praxi, především ve stavebnictví.

Číst více