stavarna.com :: Předměty na střední škole (14.07.2024 - 07:01)

Předměty na střední škole

Anglický jazyk (ANJ)

Každý žák na naší škole studuje povinně jeden cizí jazyk s hodinovou dotací tří vyučovacích hodin v každém ročníku. Anglický jazyk navazuje na předchozí studium jazyka na základní škole. Těžiště výuky spočívá v rozvíjení jazykových prostředků a řečových dovedností. Ve všech ročnících je do výuky integrován odborný jazyk z oblasti stavebnictví a geodézie. Vzdělávací obsah směřuje k dosažení úrovně B1 podle Společného evropského referenčního rámce. Anglický jazyk je vedle matematiky výběrovým maturitním předmětem. Při výuce jsou používány učebnice Maturita Solutions a učebnice odborné angličtiny Homes Around the World a Job Matters - Construction.

Číst více

Anglický jazyk - maturitní seminář (AJs)

Předmět je určen pro žáky 4. ročníku, kteří si vybrali maturitu z anglického jazyka. Vyučuje se 2 hodiny týdně se zaměřením na procvičování ústního a písemného projevu žáků v rámci přípravy na maturitní zkoušku. U písemného projevu je kladen důraz na dodržení zadání a daného rozsahu, na kvalitu použitého jazyka a eliminaci gramatických a lexikálních chyb. U ústního projevu se vychází z 20 maturitních okruhů, je procvičována schopnost žáků vést rozhovor, reagovat na otázky, popisovat obrázky a rozšiřovat si odbornou slovní zásobu.

Číst více

Architektonická tvorba (ART)

Předmět Architektonická tvorba poskytuje žákům 3. - 4. ročníků výuku specializovanou na interiérovou i exteriérovou tvorbu, typologii bytových a občanských staveb. Učivo předmětu navazuje na výuku pozemního stavitelství, rozvíjí tvůrčí schopnosti žáků, učí základy architektonické tvorby. Studenti se ve 3. ročníku mohou zúčastnit odborné exkurze zaměřené na památky Itálie.

Číst více

Architektura (ARC)

Znalost architektury není jen záležitostí historiků a znalců umění. Znalost jednotlivých architektonických slohů, malířských i sochařských děl patří rovněž k profesi stavitelů a architektů. Předmět architektura klade důraz na osvojení jednotlivých architektonických slohů a směrů v pořadí jak vznikaly a jak se vyvíjely. Studenti se seznamují s nejvýznamnějšími stavbami, architekty, stavebními materiály architektonickými detaily a technologiemi daných historických etap. Znalost architektury patří k všeobecnému vzdělání každého stavebního technika, inženýra a architekta.

Číst více

CAD systémy (CAD)

Předmět CAD připravuje žáky k tomu, aby byli schopni využívat počítačové vybavení pro tvorbu projektové dokumentace a zvýšili tak produktivitu a efektivitu práce. Předmět je vyučován v rozsahu dvou hodin týdně ve 2. ročníku a jedné hodiny týdně ve 3. ročníku v odborných počítačových učebnách.

Číst více

Cvičení z fyziky (CFy)

CFY je nepovinný předmět ve 4.ročníku. Připravuje studenty pro přijímací řízení na VŠ a úspěšné vysokoškolské studium. Obsah učiva navazuje na učivo 1. a 2. ročníku a odborných předmětů, které studentům rovněž poskytují fyzikální vzdělání. Fyzikální znalosti, které studenti získali ve všeobecně vzdělávacích předmětech (Fyz,CHE) a odborných předmětech (SME,STK) se ve cvičení rozšiřují, prohlubují a procvičují.

Číst více

Český jazyk a literatura (ČJL)

Vyučovací předmět nese název český jazyk a literatura, obsahuje složku jazykovou, slohovou a složku literární. Sepětí jazyka a literatury vychází ze skutečnosti, že obě složky jsou založeny na práci s jazykovým materiálem. Výuka jazyková se soustavně zabývá jen spisovným jazykem, umělecká literatura národním jazykem v celém rozpětí. Předmět navazuje na poznatky a dovednosti základního vzdělání. Jazykové vzdělání rozvíjí především komunikační kompetence u žáků. Vzdělávání napomáhá rozvíjení komunikativních schopností, vytvoření samostatného úsudku, je založené na faktografických znalostech. Předmět se vztahuje také k odborným předmětům jako integrační prvek.

Číst více

Člověk a prostředí (PAC)

Učivo je rozloženo do tří základních tematických celků. První část je zaměřena k roku udržitelné energie pro všechny a seznamuje žáky s neobnovitelnými a obnovitelnými zdroji energie. Druhá část sleduje udržitelný rozvoj. Žáci mají získat představu o udržitelné výrobě a spotřebě, o dopadu činností člověka na životní prostředí a zdraví člověka. Jsou vedeni k péči o přírodní a kulturní dědictví a péči o duševní a fyzické zdraví člověka. Ve třetí části se žáci doví o základních ekologických pojmech a nástrojích společnosti na ochranu přírody.

Číst více

Dějepis (DEJ)

Úkolem vyučovacího předmětu je přinášet základní poznatky o chování člověka v minulosti. Důraz je kladen na kultivaci historického vědomí žáka, na poznávání dějů, skutků a jevů, které zásadně ovlivnily vývoj společnosti a promítly se do obrazů naší současnosti.

Číst více

Deskriptivní geometrie (DEG)

Technická praxe vyžaduje v současnosti potřebu zobrazování prostorových útvarů. Přes současný bouřlivý rozvoj výpočetní techniky se stále používají plány obsahující obrazy trojrozměrných útvarů v rovině. Úlohou deskriptivní geometrie je zobrazování prostorových útvarů na dvojrozměrný obraz tak, aby toto zobrazení bylo jednoznačné, jasné, přehledné a výstižné. Předmět je vyučován v prvním a druhém ročníku dvě hodiny týdně.

Číst více