stavarna.com :: Zprávy a informace (06.06.2023 - 00:44)

Základní škola, Matice školské 3, České Budějovice

Žáci Základní školy Matice školské se zajímají o technické obory

Žáci základní školy 8. a 9. třídy v rámci povinně volitelných předmětů technické kreslení a konstrukční rýsování a praktická příprava a práce na PC chodí každou středu do Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích.

Co je tam čeká? Jednoduše řečeno, během školního roku se ve zkrácené podobě seznámí s tím, co by je čekalo při studiu na stavárně.

V kroužku odborného kreslení si vyzkouší projektování s podporou CAD systémů (zejména programu ArchiCAD), vyzkouší si jednodušší výkresy a ovládání tohoto programu.

V kroužku informačních technologií si ověří a prohloubí svoje znalosti ze základní školy a dozví se, co nového by je čekalo na střední škole.

V kroužku pozemních staveb se seznámí nejen s teorií stavebnictví, dozví se něco o konstrukci staveb, o statice, ale zejména si vyzkouší odborný výcvik ve stavební dílně - zdění, omítání, pokrývačské práce a mnoho dalšího.

A že je o tuto problematiku zájem svědčí i to, že spolupráce pokračuje již mnoho let a stále je zájem žáků základní školy o technickou výchovu.

Základní škola Pohůrecká, Pohůrecká 16, České Budějovice

Projektové dny Základní školy Pohůrecká na stavárně

Žáci 8. a 9. třídy základní školy jezdí na projektové dny, které pro ně pořádá Střední průmyslové škola stavební v Českých Budějovicích.

Co se v rámci projektových dnů děje?

Žáci si postupně vyzkouší si v odborných učebnách a ateliérech projektování s podporou CAD systémů (zejména programu ArchiCAD), naučí se základní ovládání tohoto programu a připraví si jednodušší projekt rodinného domu.

V učebnách výpočetní techniky si ověří a prohloubí svoje znalosti ze základní školy a dozví se, co nového by je čekalo na naší střední škole.

V laboratořích a odborných učebnách se seznámí nejen se stavebními materiály, jejich zkoušením, s teorií stavebnictví, dozví se něco o konstrukci staveb, o statice.

V dílnách odborného výcviku je pak čeká zdění, omítání, pokrývačské práce a mnoho dalšího.

V rámci geodézie se seznámí s geodetickými přístroji, ukáží si vytyčování staveb a seznámí se se základy práce geodeta.

A že je o tuto problematiku zájem svědčí i to, že každého projektového dne se účastní kolem dvaceti žáků základní školy.

VOŠ a SPŠ Volyně, Resslova 440

Žáci z Volyně se zapojili do projektových dnů na stavárně

Střední průmyslové škola stavební v Českých Budějovicích pořádá projektové dny pro podporu technické výchovy na základních školách. Do pořádání projektových dnů se zapojili i žáci partnerské Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy z Volyně.

Žáci z Volyně se po seznámení s vybavením naší školy aktivně zapojili do průběhu projektových dnů a pomáhali žákům základní školy při odborném výcviku, praktické práci v dílně odborného výcviku i při projektování v grafických programech.

Žáci si ověřili, že není jednoduché učit jiné, vysvětlovat pro ně jasné věci tak, aby je pochopili i žáci základní školy a hned se tímto změnil jejich pohled na vlastní učitele a výuku ve škole.

Věříme, že tato spolupráce bude přínosná pro všechny školy a že bude pomáhat žákům i učitelům.

Ústav matematiky a biomatematiky přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity

Jihočeská univerzita na stavební průmyslovce

V rámci projektu „Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků" se zvolna rozvíjí spolupráce Jihočeské univerzity, Ústavu matematiky a biomatematiky (ÚMB) přírodovědecké fakulty.

Studenti absolvovali odbornou praxi ve třídách naší školy a v průběhu této praxe si vyzkoušeli možnosti uplatnění moderních technologií s podporou IT při výuce žáků střední školy.

V rámci dalšího vzdělávání našich učitelů pro nás ÚMB uspořádal seminář pro učitele matematiky, který byl využit pro přenos informací a výměnu zkušeností mezi teorií a praxí.

Žákům naší školy byla nabídnuta možnost účastnit se vybraných seminářů na přírodovědecké fakultě, a i když se zdánlivě jedná o vzdálené obory vzhledem k zaměření stavební průmyslovky, našli se žáci, kteří projevili zájem o účast na těchto seminářích.