stavarna.com :: Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků (02.10.2023 - 01:05)

Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků

irop_cz_ro_b_c_rgb_640

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0002641

Zaměření projektu

Projekt je zaměřen na modernizaci odborných a specializovaných učeben střední průmyslové školy stavební za účelem zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků podle požadavků odborné praxe, za účelem posílení uplatnění na trhu práce a zkvalitnění přípravy ke studiu na vysokých školách. Modernizace prostor školy pro výuku odborných (technických) předmětů, matematiky a cizích jazyků pořízením nového vybavení učeben ICT (vč. technologií konektivity) a zajištěním bezbariérovosti prostor školy zpřístupní technické vzdělání všem zájemcům o technické obory.

Cíl projektu

Cílem projektu je modernizace odborných a specializovaných učeben Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích, a tím také zvýšení kvality výuky a připravenosti žáků dle požadavků odborné praxe, posílení uplatnění žáků na trhu práce a zkvalitnění přípravy ke studiu na vysokýchškolách.Vybudování a vybavení 2 nových učeben, bezbariérová záchodová kabina, bezbariérový výtah včetně přístavby únikového schodiště z PP do dvora, šikmá schodišťová plošina. V rámci záměru se provedou udržovací práce části stávajících venkovních ploch a doplňující výsadba stromů a keřů.V rámci záměru je navrženo vybudování a vybavení 2 nových učeben, jedna bude pro technické předměty, druhá pro matematiku. Každá odborná učebna je určena pro 25 žáků. Plánovaná kapacita školy - 620 žáků se vybudováním nových učeben nemění.V rámci předkládaného projektu je řešena také konektivita a venkovní úpravy.

Na základě realizace předkládaného projektu budou modernizované učebny pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků, tudíž dojde ke zkvalitnění výukového zázemí školy. Budou vybudovány nové učebny s IT technologiemi včetně softwaru určených pro odborné technické předměty, matematickou přípravu a modernizaci výuky cizích jazyků. Dojde i k částečným stavebním úpravám v učebnách a vybavení učeben nezbytným nábytkem, didaktickou a přístrojovou technikou. Realizací projektu sledujeme zejména zlepšení přípravy žáků pro jejich uplatnění na trhu práce a zvýšení pravděpodobnosti přijetí a následně úspěšného studia technických oborů na odpovídajících univerzitách a vysokých školách. Tímto dojde ke zvýšení jmenovaných kompetencí žáků tak, aby se zvýšila jejich atraktivita a konkurenceschopnost na trhu práce.

V rámci projektu dojde k rekonstrukci a stavebním úpravám stávající infrastruktury školy. Díky pořízení výtahu a šikmé plošiny dojde k odstranění fyzických překážek bude zajištěn bezbariérový přístup do učeben a sociálního zařízení pro hendikepované žáky a učitele. V rámci projektu bude pořízeno vybavení do dvou nově vzniklých učeben - pro výuku matematiky atechnických předmětů. Bude pořízena didaktická a přístrojová technika, nezbytný nábytek a ICT technologie. Dojde též ke zkvalitnění vnitřní konektivity školy a připojení k internetu a k modernizací rozvodů počítačové sítě školy. Budou realizovány také venkovní úpravy.

Výběrová řízení

Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - stavební část

  • celková hodnota: 5 169 013,95 Kč (vč. DPH)
  • realizace: ASARKO s. r. o.

Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část ICT a konektivita

  • celková hodnota: 2 179 037,00 Kč (vč. DPH)
  • realizace: CCS International s. r. o.

Modernizace odborných a specializovaných učeben SPŠ stavební České Budějovice pro výuku technických předmětů, matematiky a cizích jazyků - část vybavení učeben

  • celková hodnota: 375 508,38 Kč (vč. DPH)
  • realizace: SANTAL spol. s r. o.