stavarna.com :: Stavebnictví (14.04.2024 - 06:38)

Stavebnictví

Stavebnictví (obor vzdělání 36-47-M/01) je základním oborem SPŠ stavební. Nabízí zájemcům - chlapcům i dívkám - čtyřleté denní studium zakončené maturitou. První dva ročníky jsou pro všechny žáky společné a od 3. ročníku se studium formou povinně volitelných předmětů větví tak, aby si žáci mohli zvolit takovou přípravu, kterou považují pro svoji další životní dráhu za nejlepší. V současnosti mohou vybírat z pěti profilových zaměření:

ARCHITEKTONICKÁ TVORBA (učební plán) je zaměření rozšiřující zaměření pozemní stavby o problematiku navrhování budov z hlediska architektonicko-stavebního, ale také o řešení začlenění budov do území. Během studia se rozvíjí technické a estetické cítění, prostorová představivost, výtvarné nadání i tvůrčí schopnosti žáků. Absolventi se uplatní v praxi při realizaci staveb, tvorbě územního plánu a v urbanismu. Zaměření zároveň připraví studenty ke studiu architektury na vysoké škole.

POZEMNÍ STAVBY (učební plán) poskytují žákům základní technické a odborné znalosti o stavebních materiálech, konstrukcích i technologiích a jejich zobrazování. Program se přizpůsobuje moderním požadavkům stavebnictví, které se vrací k tradičním technologiím hrubé stavby a které klade důraz na rekonstrukci starších objektů. Žáci získávají vědomosti nejen o technické a technologické části výstavby objektů, ale také o stránce ekonomické. Jsou vedeni k dodržování platných technických a právních norem a k zohledňování ochrany životního prostředí. Absolventi se uplatní při konkrétním navrhování a realizaci objektů pozemních staveb, především bytových, občanských, průmyslových a zemědělských.

STAVEBNÍ OBNOVA (učební plán) vychází ze stejného odborného základu jako pozemní stavby, který dále rozšiřuje zejména o navrhování a realizaci dodatečných úprav objektů. Ve výuce je kladen větší důraz na znalost architektury, původních stavebních technologií a konstrukčních postupů. Absolventi se uplatní zejména při rekonstrukcích a revitalizaci stávajícího stavebního fondu, při údržbě a rekonstrukci stavebních památek.

DOPRAVNÍ STAVBY (učební plán) jsou zaměřeny na celou škálu v současné době aktuálních dopravních staveb a konstrukcí, to znamená stavby silnic, dálnic, železniční sítě a jejich vzájemné návaznosti z hlediska koncepce dopravy. Absolvent studijního oboru získá vědomosti a dovednosti v oblasti projektování a údržby silničních komunikací, v oblasti výstavby a rekonstrukce železniční sítě a teoretické základy výstavby letišť. Je také připraven pro stavby inženýrské, spjaté s dopravou (mosty a tunely), a to jak po stránce projektové, tak z hlediska údržby.

VODOHOSPODÁŘSKÉ STAVBY (učební plán) jsou zaměřeny na všechny druhy staveb souvisejících s vodou: vodovodní sítě a úprava vody, stokování a čištění městských odpadních vod, úprava toků, přehrady, rybníky, odvodňování a zavlažování pozemků. Vychází z úzkého sepětí s rozvojem a ochranou životního prostředí. Studium je v potřebném rozsahu doplněno o všechny hlavní konstrukce pozemního stavitelství a znalosti technologických postupů ve stavební výrobě. Absolvent má široké uplatnění nejen ve vodohospodářských podnicích, ale i v geologickém průzkumu, geodetických kancelářích, ve stavebních podnicích a některých odborech státní správy.

Výuka ve všech těchto zaměřeních probíhá podle školního vzdělávacího programu.

V posledních letech většina našich absolventů pokračuje ve studiu na vysokých školách.

Odborná praxe ve stavebnictví

Praktické vučování patří k hlavním předmětům na škole.

Odborná praxe je jednak

 • rozvrhová, daná osnovami výuky v 1. a 2. ročníku
 • soustředěná v 1., 2. a 3. ročníku.

Rozvrhová praxe se uskutečňuje v našich nově upravených dílnách ve škole, kde žáci procházejí jednotlivými výcvikovými prostory, v nichž se učí základním dovednostem pro práce v hlavní stavební výrobě (HSV) i přidružené stavební výrobě (PSV) s touto náplní:

 • zdění včetně vyzdívání kleneb, příček, pilířů a komínů,
 • omítání zdiva na cvičné zdi,
 • práce se dřevem - tesařské vazby,
 • montáž tradičního bednění,
 • práce s kovem,
 • železářské práce,
 • montáž lehkých stropních konstrukcí,
 • pokrývačské a klempířské práce,
 • nové technologie.

Soustředěná praxe se provádí u firem a zabezpečuje se smluvními dohodami. V praxi na stavbách si žáci ověřují získané dovednosti, pracují v zednických a betonářských skupinách i jako pomocníci mistrů.