stavarna.com :: Geodézie (14.04.2024 - 07:06)

Geodézie

Geodézie a katastr nemovitostí (obor vzdělání 36-46-M/01) (učební plán čtyřletého studia) je specifickým oborem, zasahujícím ve značné míře do odvětví stavebnictví. Připravuje žáky pro činnost technicko-hospodářských pracovníků v oblasti geodézie, speciální geodézie v investiční výstavbě, katastru nemovitostí, kartografiegeografických informačních systémů (GIS).

Odborná výuka je zaměřena na zeměměřické a výpočetní práce, mapování, kartografii, tvorbu map, fotogrammetrii a katastr nemovitostí.

Přírodovědné předměty jsou specificky přizpůsobeny oboru, např. ve fyzice je věnována pozornost fyzikálním jevům, využívaným v moderních geodetických přístrojích.

Geodetické úlohy jsou v terénu zaměřovány s využitím moderních přístrojů a pomůcek, pro zpracování měřených dat je ve škole k dispozici výpočetní a zobrazovací technika s geodetickými programy. V průběhu celého studia je součástí výuky odborná praxe, orientovaná na získávání znalostí a praktických dovedností pro uplatnění absolventů ve funkci geodeta.

Odborná praxe v geodézii

Rozvrhová praxe se uskutečňuje v okolí školní budovy, v zimním období uvnitř budovy. Žáci procvičují pod odborným dohledem učitele měřické úlohy, které zpracovávají výpočetně a graficky.

Soustředěná praxe se provádí v terénu mimo České Budějovice, kde jsou žáci ubytováni a po dobu 1 týdne plní pod pedagogickým dozorem daný program. V rámci odborné soustředěné praxe provádějí měřické práce a seznamují se s podmínkami geodetických prací v terénu, ztíženými porostem, lesem, zástavbou, překážkami apod. Odborná soustředěná praxe má význam pro získávání praktických znalostí a dovedností a je žáky oblíbená. Žáci 3. ročníku absolvují praxi v geodetických firmách.