stavarna.com :: Informace o povinném subjektu (27.02.2024 - 03:56)

Informace o povinném subjektu

Informace zveřejňované o povinném subjektu ve struktuře dle vyhlášky č. 515/2020 Sb., o struktuře informací zveřejňovaných o povinném subjektu a o osnově popisu úkonů vykonávaných v rámci agendy.

1. Název

Střední průmyslová škola stavební, České Budějovice, Resslova 2

2. Důvod a způsob založení

Organizace byla založena jako škola v roce 1910. 

Zřizovatelem organizace je Jihočeský kraj, U Zimního stadionu 1952/2, 370 76 České Budějovice.

Organizace byla převedena na Jihočeský kraj na základě zákona č. 157/2000 Sb., o přechodu některých věcí, práv a závazků z majetku České republiky do majetku krajů.

Zřizovací listina je zveřejněna na úřední desce na adrese "zřizovací listina".

3. Organizační struktura

Organizační struktura a organizační řád je zveřejněn na úřední desce na adrese "organizační řád".

4. Kontaktní spojení

4.1. Kontaktní poštovní adresa

Střední průmyslová škola stavební
Resslova 1579/2
372 11 České Budějovice

4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Střední průmyslová škola stavební
Resslova 1579/2
České Budějovice

4.3. Úřední hodiny

pondělí až čtvrtek 8.30 až 15.00 hod.
pátek 8.30 až 13.00 hod.
(mimo státní svátky a prázdniny)

4.4. Telefonní čísla

ředitel školy RNDr. Vladimír Kostka tel.č.: 387 001 415
e-mail: reditel@stavarna.com
zástupkyně ředitele
PaedDr. Alena Stachová
tel.č.:  387 001 413
e-mail: stachova@stavarna.com
zástupkyně ředitele
Ing. Hana Konečná tel.č.:  387 001 416
e-mail:konecna@stavarna.com

vedoucí úseku provozu a praxí
(vedoucí učitel praktického vyučování)

Ing. Zdeněk Horkel tel.č.: 387 001 425
e-mail: horkel@stavarna.com
vedoucí ekonomického úseku
Ing. Lenka Klabouchová tel.č.: 387 001 414
e-mail: klabouchova@stavarna.com
     
sekretariát školy Marcela Pernikářová

tel.č.: 387 001 411
e-mail: sps@stavarna.com

studijní oddělení Bc. Petra Filipová

tel.č.: 387 001 420
e-mail: filipova@stavarna.com

 

4.5. Adresa internetových stránek

www.stavarna.com

4.6 Adresa podatelny

Střední průmyslová škola stavební
Resslova 1579/2
České Budějovice

informace o způsobu a formách doručování jsou na adrese "podatelna"

4.7. Elektronická adresa podatelny

sps@stavarna.com

4.8. Datová schránka

shckbdf

5. Případné platby lze poukázat

Bank. účet: 214 514 605 / 0300
BIC (SWIFT): CEKOCZPP
IBAN: CZ60 0300 0000 0002 1451 4605

6. IČO

600 76 089

7. Plátce daně z přidané hodnoty

nejsme plátci DPH

8. Dokumenty

8.1. Seznam hlavních dokumentů

Přehled hlavních dokumentů školy je na úřední desce na adrese "dokumenty školy"

8.2. Rozpočet

Schválený rozpočet nákladů a výnosů na rok 2021.

Rozpočet přímých výdajů školy na rok 2021:

    stav k 25. 3. 2021 stav k 12. 4. 2021 stav k 26. 8. 2021
Zaměstnanci z MŠMT 56,0969    
  z KÚ
   
  PO 1,2500    
zaměstnanci celkem   57,3469 57,3469 57,3469
         
Platy z MŠMT 31 182 027    
  z KÚ
   
  podpůrná opatření 411 423    
Platy celkem   31 593 450 31 593 450 31 593 450
         
OON  
   
  z rezervy   216 847  
  doučování Covid     14 208
OON celkem   0 216 847 231 055
         
Odvody úprava   73 295  
Odvody celkem   10 678 586 10 751 881 10 751 881
         
FKSP celkem   631 869 631 869 631 869
         
ONIV z MŠMT 516 250    
  z KÚ
   
  podpůrná opatření
   
ONIV celkem   516 250 519 250 516 250

 

9. Žádosti o informace

Žádosti o informace je možné podat osobně na sekretariátu školy v době úředních hodin nebo písemně na podatelnu.

10. Příjem podání a podnětů

Žádosti o informace je možné podat osobně na sekretariátu školy v době úředních hodin nebo písemně na podatelnu.

11. Předpisy

11.1. Nejdůležitější používané předpisy

Přehled nejdůležitějších používaných předpisů je na úřední desce na adrese "dokumenty školy"

11.2. Vydané právní předpisy

Přehled vydaných předpisů školy je na úřední desce na adrese "dokumenty školy" v sekcích "Rozhodnutí ředitele", "Příkazy ředitele" a "Směrnice".

12. Úhrady za poskytování informací

12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací

Opis výročního vysvědčení z IS Bakaláři 100 Kč
  starší (není v IS Bakalři) 200 Kč
Opis maturitního vysvědčení z IS Bakaláří nebo Certis 100 Kč
  starší (z protokolu z Oblastního archivu) 150 Kč
Výpis známek z IS Bakaláři 100 Kč
Jednotlivá zkouška poplatek za složení zkoušky 1 500 Kč

 

12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytování informací

není

13. Licenční smlouvy

13.1. Vzory licenčních smluv

Vzor licenční smlouvy je přístupný zde (vzor vychází ze vzoru zřizovatele školy).

13.2. Výhradní licence

Dosu nebyly využity pro poskytování informací.

14. Výroční zpráva podle zákona o svobodném přístupu k informacím

Výroční zprávy za jednotlivé školní roky jsou zveřejněny na úřední desce na adrese "výroční zprávy"