stavarna.com :: 9. ročník - 25. březen 2010 (08.02.2023 - 09:02)

9. ročník - 25. březen 2010

Střední průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích je každoročním pořadatelem celostátní žákovské soutěže v projektování rodinného domu v grafických programech. Škola oslovuje pozvánkou cca 45 středních průmyslových a středních odborných škol stavebních v České republice, o nichž získala informaci, že poskytují vzdělávání ve studijních oborech Stavebnictví a Pozemní stavitelství. Všechny tyto školy mají možnost přihlásit své žáky na tiskopise přihlášky, kterou lze každoročně stáhnout na této webové stránce. Byla pozvána také partnerská škola SPŠ stavební z Trnavy.

V letošním roce proběhla soutěž 25. března 2010. Zájem o účast předčil všechna naše očekávání. Včetně našich hostů ze Slovenské republiky sezúčastnilo 26 škol z těchto míst: Praha 1, Praha 4, Příbram, Beroun, Kladno, Loket, Kadaň, Ústí nad Labem, Liberec, Kolín, Hradec Králové, Náchod, Jeseník, Opava, Ostrava, Havířov, Lipník nad Bečvou, Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov, Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod, Tábor, Trnava a České Budějovice. Soutěž měla tradičně velmi dobrý průběh. Informace o zajištění a průběhu 9. ročníku celostátní soutěže je zpracováno v celkovém vyhodnocení.

Závěrečné hodnocení soutěžních prací zabezpečuje soutěžní porota, jejímž předsedou je nezávislý odborník, jmenovaný zpravidla regionální kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Členy poroty jsou učitelé doprovázející žáky zúčastněných škol.

Žáci mají v soutěži vytvořeny dobré podmínky, jak v prostředí školy, tak ve vybavení kvalitními počítači a grafickými programy. Soutěžní práce mají převážně vysoký standard a svědčí o dobré připravenosti žáků odbornou výukou na školách.

Obrázky ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii.

Vyhodnocení soutěže

Devátý ročník celostátní soutěže žáků středních průmyslových škol stavebních v projektování rodinného domu pomocí grafických programů jsme připravovali obdobně jako v minulých letech:

  • Ponechali jsme nabídku grafických programů pro zpracování soutěžního zadání: tři poslední verze ArchiCADu (11.0, 12.0 a 13.0), Allplan 2008 a AutoCAD Architecture 2008.
  • Pozvali jsme naši partnerskou školu, SPŠ stavební z Trnavy.
  • Po několika letech jsme opět učinili pokus pozvat hornorakouskou partnerskou Vyšší technickou školu z Lince (HTL 1 Linz). Bohužel, opět bez výsledku...

Podařilo se nám zajistit u Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy zařazení 9. ročníku naší soutěže do Věstníku a od MŠMT jsme obdrželi též významnou finanční podporu. Dále jsme požádali o přidělení grantu Jihočeského kraje a rovněž zde jsme uspěli. Největší finanční příspěvek z podnikové sféry nám poskytla stavební společnost SWIETELSKY. Záštitu nad 9. ročníkem celostátní soutěže převzala radní Krajského zastupitelstva Jihočeského kraje, paní RNDr. Jana Krejsová.

Soutěžním dnem byl stanoven čtvrtek, 25. března 2010.

Oslovili jsme písemnou pozvánkou jako vždy 45 středních průmyslových a středních odborných škol stavebních v České republice, o nichž jsme získali informaci, že poskytují nebo poskytovaly vzdělávání ve studijních oborech Stavebnictví a Pozemní stavitelství. Kromě Věstníku MŠMT č. 8/2009 byla pozvánka uveřejněna též na www.spsstavcb.cz.

Letošní zájem o účast předčil všechna naše očekávání. Včetně našich hostů ze Slovenské republiky nás bylo letos po několika změnách celkem 26 škol z těchto míst:

Praha 1, Praha 4, Příbram, Beroun, Kladno, Loket, Kadaň, Ústí nad Labem, Liberec, Kolín, Hradec Králové, Náchod, Jeseník, Opava, Ostrava, Havířov, Lipník nad Bečvou, Prostějov, Uherské Hradiště, Vyškov, Třebíč, Jihlava, Havlíčkův Brod, Tábor, Trnava a České Budějovice.

Bylo rozhodnuto, že každou školu budou reprezentovat dva soutěžící. Na soutěžní listinu bylo tedy zapsáno 52 žáků. Všichni přihlášení se dostavili a zúčastnili. Většina pracovala v programu ArchiCAD. V programu AutoCAD se přihlásili tři a v Allplanu dva soutěžící.

Ve středu 24. března 2010 většina výprav cestovala do Českých Budějovic. Zabezpečit pro tak velký počet lidí ubytování na dobré úrovni a současně v přiměřené cenové relaci se ukázalo jako dosti složitý úkol. Nakonec se ho podařilo splnit díky kombinaci tří míst: Ubytovna HOCHTIEF CZ na Okružní 485, kolej K5 Jihočeské univerzity v Boreckého 27 a Domov mládeže U Hvízdala. Abychom předešli časovým stresům, nechali jsme před nejvzdálenější místo, Ubytovnu HOCHTIEF, v 17:15 přistavit autobus ke svezení výprav, které přicestovaly do našeho města později.

Během přípravy přišla firma Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o. (CEGRA) s osvědčeným nápadem z minulého ročníku: uspořádat ve středu 24. 3. večerní setkání pedagogů a přátel ArchiCADu v salonku Bohemia hotelu Gomel. Byli pozváni všichni doprovázející učitelé a vybraní organizátoři. Od 19:00 byli přítomní v asi hodinovém programu seznámeni s novými produkty firmy CEGRA a s možnostmi jejich uplatnění na středních průmyslových školách stavebních při vyučování odborných předmětů. Poté následovala společná večeře a volná diskuse. Veškeré výdaje za pronájem salonku, pohoštění a večeře přítomných uhradila firma CEGRA. Tato část se pořadatelům z firmy CEGRA povedla a setkala se s kladným přijetím všemi přítomnými.

Při výběru a organizaci kulturního programu pro soutěžící žáky jsme přihlédli jak k dosavadním zkušenostem, tak i k nové skutečnosti, že skupina 52 soutěžících již sama o sobě vytváří plné obsazení autobusu. Takový počet lidí již nebylo možno přepravovat pravidelnou linkou MHD.

Každému soutěžícímu jsme po příchodu do budovy naší školy předali jednoduché občerstvení (bagetu se šunkou, 0,5 l láhev ochucené minerálky a malou oplatku). Pro doprovázející učitele bylo též připraveno malé podvečerní pohoštění. V 18:30 k budově školy přijel námi objednaný autobus a odvezl soutěžící k Multikinu CineStar. Zde je očekávala naše vyučující, paní Mgr. Jolana Strejčková, každému předala vstupenku a zavedla všechny do příslušného sálu na filmové představení ve 3D "Alenka v říši divů". Po skončení nasedli soutěžící u budovy Multikina opět do připraveného autobusu a byli rozvezeni do míst svého ubytování.

Mezitím skončila společná večeře organizovaná firmou CEGRA v hotelu Gomel. Doprovázející učitelé tak byli v závěrečném koloběhu naším autobusem dopraveni ke svým soutěžícím. Tak se nám podařilo zajistit efektivní a bezpečné rozvezení rekordního počtu výprav do všech tří míst ubytování.

Ve čtvrtek se všichni soutěžící, příslušníci pedagogického doprovodu a hosté stravovali v Domově mládeže v Holečkově ulici. Zde je namístě vyslovit naše velké uznání kolektivu školní jídelny za vstřícnost a ochotné zabezpečení tohoto složitého úkolu v souběhu s běžným provozem.

Ve čtvrtek 25. března v 8:30 v aule SPŠ stavební České Budějovice celou akci oficiálně zahájil ředitel školy RNDr. Vladimír Kostka přivítáním soutěžících, jejich pedagogického doprovodu a hostů z odboru školství, mládeže a tělovýchovy Krajského úřadu Jihočeského kraje.

Po krátkém poučení byli studenti umístěni do tří učeben a začali zpracovávat své zadání v tomto rozsahu:

  • z převzatých podkladů vytvořit model rodinného domu,
  • z modelu vygenerovat výstupy v náležitostech pro stavební řízení: půdorys 1.N.P., typický řez, pohledy dle vlastního výběru a axonometrický náhled,
  • tyto grafické výstupy umístit v zadaném rozvržení na formát výkresu A1 (výstupy v náležitostech pro stavební povolení v obvyklém měřítku),
  • soutěžní grafický výstup připravit pro tisk ve formátu PDF (na dané tiskárně se zadanou kvalitou tisku).

K zabezpečení maximální možné objektivity hodnocení soutěžních prací byla přijata následující opatření: Předseda soutěžní poroty, pan Ing. Stanislav Hronek, byl jmenován regionální kanceláří České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Z hodnocení prací jsou již tradičně vyloučeni zaměstnanci pořádající školy. Při tisku (již v nepřítomnosti soutěžícího) přiřadil předseda každé soutěžní práci kód, pod kterým byl příslušný grafický výstup podroben posouzení. Výtisky byly rozloženy v prostorné učebně. Činnost poroty zahájil její předseda. Po několikaminutové prohlídce bylo dohodnuto, že se z dalšího posuzování vyloučí práce neúplné nebo s většími nedostatky - letos se tak vyřadilo 24 výstupů. Tím se vytvořily lepší podmínky pro efektivní a soustředěnou práci poroty nad vybranými soutěžními pracemi. Učitelé pedagogického doprovodu hodnotili v připravených hlasovacích lístcích. Čísla hlasovacích lístků odpovídala časové posloupnosti došlých přihlášek do soutěže. S číslem 26 hodnotil pan doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. ze Stavební fakulty ČVUT Praha. Originální záznamy budou u nás 1 rok založeny. Zpracování dat jsme provedli osvědčeným algoritmem v programu Excel. Teprve po stanovení pořadí prací předseda poroty zveřejnil jména soutěžících a doplnil je do tabulky. V tomto stavu je výsledek hodnocení soutěžní poroty součástí prezentačního CD.

Posuzovací komise kladně zhodnotila velmi dobrou odbornou úroveň výsledků tříhodinové práce soutěžících žáků.

V časovém plánu jsme tradičně pamatovali i na vytvoření prostoru ke společenskému a odbornému vyžití doprovázejících učitelů odborných předmětů. Na dobu zpracovávání soutěžních prací jsme tentokrát připravili exkurzi na dvě realizace obnovitelných zdrojů energie na Třeboňsku. K úspěchu této části programu nepochybně přispělo velmi pěkné slunečné počasí.

Od 16:30 do 17:15 hodin proběhlo v aule slavnostní vyhlášení výsledků, předávání diplomů, účastnických listů a hodnotných cen. Opět se projevila významná převaha soutěžících v programu ArchiCAD. Hlavní cenu pro vítěze věnovala spolupořadatelská firma, Centrum pro podporu počítačové grafiky ČR, s. r. o., distributor programu ArchiCAD v ČR. Byla to tentokrát plná komerční verze vizualizačního programu ARTLANTIS. Jeho cena se pohybuje v řádu 12.000,- Kč. Cenu vítězi letošního ročníku předával pan Dalibor Veselý.

Soutěžního dne se za firmu NEMETSCHEK, s. r. o., správce programu Allplan, zúčastnila paní Ing. Jaroslava Váchová. Ocenila "své" soutěžící ze SPŠ stavební Liberec.

Prvých 5 míst bylo ohodnoceno diplomem. Pro druhé a třetí místo byly zakoupeny externí hard-disky, za čtvrté až desáté místo byly předávány hodnotné knižní publikace. Každý soutěžící obdržel pamětní list a upomínkové předměty věnované Krajským úřadem Jihočeského kraje. Obdarovali jsme i příslušníky pedagogického doprovodu, kteří tvořili soutěžní porotu. Díky sponzorským darům jsme mohli již tradičně předat každé soutěžící dívce růži a doprovázejícím kolegyním květiny. V této souvislosti patří naše velké poděkování jak našemu zřizovateli - Jihočeskému kraji, tak celé řadě sponzorujících jihočeských stavebních podniků. Bez této podpory by nebylo možné letošní rekordní účast na dané úrovni zabezpečení organizovat.

Výsledková listina je samostatnou přílohou. Přesvědčivě, s velkou převahou zvítězil Ondřej Mašín ze SPŠ a VOŠ Příbram. Na druhém místě skončil Juraj Hladej ze SPŠ stavební Trnava. Třetí místo obsadil Antonín Dvořák z SPŠ stavební Havlíčkův Brod. Čtvrté místo Martin Zeis z domácí SPŠ stavební České Budějovice. Páté putovalo opět do Příbrami (Michal Hájek), šesté do Ostravy (Robin Vašnovský), sedmé do Třebíče (Michal Prudek), osmé do Hradce Králové (Tomáš Nosek), deváté do Náchoda (Lukáš Falta) a desáté opět do Ostravy (Karel Javorek).

Nešlo však jen o místa a ceny. Soutěž probíhala v přátelském neformálním duchu. Atmosféra opětovného setkání vyučujících všech zúčastněných škol byla pro nás příjemným zážitkem. V kruhu vyučujících odborných předmětů se zasvěceně diskutovalo o aktuálních problémech odborného vzdělávání stavařů. Byli jsme velmi potěšeni, že nás opět navštívil zástupce Stavební fakulty ČVUT Praha, pan doc. Ing. Bedřich Košatka, CSc. Při závěrečných proslovech ve svém vystoupení pochválil přítomné soutěžící za celkově velmi dobrou úroveň zpracování soutěžního zadání a vyzdvihl záslužnost úsilí pořádající školy, naší SPŠ stavební.

Vedení firmy CEGRA opět přislíbilo zajistit zveřejnění zprávy o naší soutěži v odborných časopisech Stavba a Architekt.

Po slavnostním vyhodnocení jsme si při loučení navzájem slibovali, že se za rok opět rádi sejdeme v dalším, tentokrát jubilejním desátém ročníku, 23. - 25. března 2011.

Tak jako v každém dosavadním ročníku, muselo se nám i letos něco nového úsměvného přihodit, to aby práce organizátorů nesklouzla k pouhé rutině: ve středu 24. 3. po 14. hodině dorazila výprava ze SPŠ Loket na Ubytovnu HOCHTIEF a s překvapením zjistila, že v seznamu ubytovaných jim chybějí dva studenti. Přijeli totiž do Českých Budějovic v sestavě 4 studentů. Z nějakého důvodu prostě vysílající škola nezaregistrovala informaci, že počet soutěžících je omezen na dva z každé školy. Po "rozdýchání" této skutečnosti se ukázalo, že přes rekordní počet účastníků bude možno problém vyřešit: Ubytovna HOCHTIEF měla ještě volná lůžka, paní ředitelka DM Holečkova přislíbila v této situaci pokrýt navýšení počtu stravovaných, jídla na studených mísách v podvečer bylo dost pro všechny, počet vstupenek do kina se nakonec ani nemusel zvyšovat, neboť jeden student z Prahy přicestoval až později večer a plánovaný pedagogický dozor během filmového představení bylo možno snížit z původního počtu dvou na jednu osobu. Vyučující ze SPŠ Loket vybral ze čtyř přítomných žáků dva reprezentanty školy, které jsme zapsali na soutěžní listinu. Zbývající dva byli posazeni k náhradním počítačům a zpracovávali totéž zadání s tím rozdílem, že jejich práce nebyly soutěžní porotou posuzovány.

Během soutěžního dne se vyskytly dvě komplikace, které ztěžovaly práci týmu organizátorů: Dopoledne zcela "vypadl" Internet, takže naše ekonomky musely požádat střední školu v blízkém okolí o pomoc při výpočtu cestovních náhrad pro některé výpravy. Dále, když měl být zahájen tisk všech 52 grafických výstupů, najednou "spadla síť". Naštěstí se podařilo příčinu rychle zjistit a odstranit. Obrovský stres, že tentokrát možná vůbec nebudeme schopni posoudit soutěžní práce a provést závěrečné vyhodnocení ještě 25. března odpoledne byl zažehnán...

Z diskuse 24. března večer vyplynulo, že již pravděpodobně nazrál čas vyjít vstříc připomínkám a návrhům některých škol, umožnit soutěžícím práci na svém vlastním počítači. Také se ukázalo, že bude potřebné v budoucnu mírně upravit systém hlasování porotců a objektivizovat stanovení pořadí soutěžících v případě rovnosti bodů.

Stojíme tedy před přípravou jubilejního ročníku a stále je co zlepšovat.

Ing. Karel Hes
zástupce ředitele SPŠ stavební Č.Budějovice

Výsledková listina

Pořadí

Název školy

Jméno a příjmení

Počet bodů

1.

SPŠ a VOŠ Příbram

Ondřej MAŠÍN

178

2.

SPŠ stavební Trnava, SR

Juraj HLADEJ

144

3.

SPŠ stavební Havlíčkův Brod

Antonín DVOŘÁK

134

4.

SPŠ stavební České Budějovice

Martin ZEIS

118

5.

SPŠ a VOŠ Příbram

Michal HÁJEK

102

6.

SPŠ stavební Ostrava - Zábřeh

Robin VAŠNOVSKÝ

102

7.

Střední škola stavební Třebíč

Michal PRUDEK

75

8.

SPŠ stavební Hradec Králové

Tomáš NOSEK

68

9.

VOŠ stavební a SPŠ stavební Náchod

Lukáš FALTA

61

10.

SPŠ stavební Ostrava - Zábřeh

Karel JAVOREK

58

11.

SPŠ stavební a OA Kadaň

Radek VACEK

47

12.

SPŠ stavební Opava

Martin STRUHALA

39

13.-14.

SOŠ a SOU Vyškov

Jan FOLTÁNEK

34

13.-14.

SPŠ stavební Opava

Pavel PELKA

34

15.

SOŠT Uherské Hradiště

Otakar PLOCEK

32

16.

SPŠ stavební Havířov - Podlesí

Markéta NĚMCOVÁ

30

17.

SOŠP a SOU strojírenské Prostějov

Miroslav STANĚK

28

18.

SPŠ stavební České Budějovice

Ladislava HADAČOVÁ

25

19.-20.

SPŠ stavební Havlíčkův Brod

Jiří KARBUSICKÝ

22

19.-20.

SPŠ stavební Liberec

Vojtěch TICHÝ

22

21.

SPŠ stavební Hradec Králové

Lukáš KOLÁŘ

20

22.

SPŠ strojní a stavební Tábor

Jiří ŘAPEK

19

23.

SPŠ stavební Liberec

Martin PROCHÁZKA

14

24.

Střední škola stavební Třebíč

Karel SOJKA

8

25.

VOŠ stavební a SPŠ stavební Náchod

Jan ZMÁTLÍK

7

26.

SPŠ stavební Havířov - Podlesí

Pavel ŠAMAN

4

27.

SOŠ a SOU stavební Kolín

Stanislav HÁK

3

28.

SOŠT Uherské Hradiště

Lubomír STRACHOTA

1

 

Další zajímavosti

Obrázky ze soutěže si můžete prohlédnout ve fotogalerii.