stavarna.com :: Historie (23.02.2024 - 08:11)

Historie

1890

Podnět k založení české státní průmyslové školy dala Obchodní a živnostenská komora v Českých Budějovicích, která pociťovala nedostatek odborníků v souvislosti s rozmachem hospodářského podnikání koncem 19. století. Původně měla být škola zřízena v Lišově, kde působilo mnoho truhlářů. Tehdejší vládní komisař pro pokračovací školy Ing.Jan Kubeš navrhl umístění školy v Českých Budějovicích. On sám se stal prvním ředitelem průmyslové školy.

Jednání o založení školy se protáhlo na 18 let.

22. červenec 1908

Povolení k zřízení školy uděleno výnosem c. k. ministeria veřejných prací.

2. říjen 1910 (neděle)

Slavnostní otevření c. k. české státní školy průmyslové v Českých Budějovicích. Ta zahrnovala dvouletou školu stavebních řemesel pro zedníky a tesaře, která se skládala ze 3 zimních pětiměsíčních běhů  (od 15. října do 15. března), tzv. přípravného, 1. a 2. odborného. Dále pak zahrnovala odbornou trojtřídní školu pokračovací pro následující stavební řemesla:

 • zedníci, kameníci, studnaři, cihláři a dlaždiči
 • tesaři a pokrývači
 • truhláři, kamnáři a sklenáři
 • zámečníci stavební a umělí, klempíři a instalatéři
 • malíři, natěrači a štukatéři

K těmto běhům se připojoval 3,5 měsíční mistrovský běh zednický, pořádaný v létě. Uchazeči museli být starší 24 let a museli mít praxi.

říjen 1910

Dokončena stavba budovy školy podle návrhu Ing. J. Pfeffermanna, postavená v secesním slohu v Beerově (nyní Resslově) ulici č. 907. Výzdobu průčelí navrhl architekt A. Hübschman a stavbu provedl stavitel L. Novotný z Počátek.

Výstavbu budovy školy financovala Obchodní a živnostenská komora. Celá stavba i se zařízením si vyžádala náklady kolem 320.000 K.

5. říjen 1910

Zahájení výuky na odborné škole pokračovací.

15. říjen 1910

Zápis žáků na školu stavebních řemesel.

18. říjen 1910

Začátek pravidelné výuky.

Vyučované předměty a počty hodin týdně:

Česká řeč a písemnictví          2 hodiny

Zeměpis                                1 hodina

Počty                                    3 hodiny

Měřičství                                3 hodiny

Přírodozpyt                            3 hodiny

Technické rýsování a průmětnictví     4 hodiny

Kreslení                                 4 hodiny

Nauka o stavivu                      2 hodiny

Konstrukce stavební               6 hodin

Rýsování stavitelské, návrhy budov   10 hodin

Architektonické tvarosloví        4 hodiny

Praktická a dílenská cvičení    4 hodiny

Jazyk německý                     2 hodiny

Úhrnem                               48 hodin

1911/1912

Probíhal kočovný kurz pro nábytkové truhláře v Lišově.

Do začátku I. světové války se škola rychle rozvíjela, měla každý rok průměrně 280 žáků. Školné bylo 6 K a zápisné 2 K (bylo použito jako příspěvek na učební pomůcky). Na pedagogy byly kladeny vysoké nároky. Museli vyučovat až 10 předmětů. Vyučovalo se v neděli od 8 do 12 hodin, ve všední dny od 13.30 do 19 hodin. Některé kurzy se konaly i o prázdninách.

I. světová válka (1914 - 1918)

Počet vyučujících i žáků se snížil na minimum a budova školy byla zabrána pro vojenské účely. Ve škole byly zřízeny jednoroční kurzy pro válečné invalidy a kurzy pro rekonvalescenty. Válka si vyžádala z řad absolventů i tehdejších žáků školy 20 obětí. Jejich památku připomíná deska umístěná ve vestibulu školy z roku 1930, kdy se slavilo 20. výročí založení školy.

1910 - 1920

Od počátku existence školy se žáci účastnili odborných exkurzí, například při stavbě nemocnice, kostela sv. Jana Nepomuckého a domů na nově vznikajícím Lineckém předměstí, pošty, dělostřeleckých kasáren a Zlatého mostu. Navštěvovali  tabákovou továrnu, sirkárnu, akciový pivovar, tužkárnu a šroubárnu. Konaly se exkurze za památkami do Prahy a Českého Krumlova.

1920/1921

Se vznikem Československé republiky došlo k reorganizaci průmyslových škol. Změnil se název školy i studijní obory. Škola stavebních řemesel byla změněna na dvouletou školu mistrovskou pro zedníky, tesaře, instalatéry a elektrotechniky. Došlo ke zřízení mistrovské školy truhlářské, umístěné v budově obecné školy ve Staroměstské ulici.

1920 - 1922

Probíhaly speciální kurzy pro obsluhu parních kotlů a strojů.

1921/1922

Mistrovská škola pro instalatéry byla změněna na mistrovskou školu strojnickou.

1. březen 1923

Oddělení mistrovské školy strojnické od školy stavební pod vlastní správu a vedení v Doudlebské ulici (nyní Dukelské) č. 534.

1922/1923

Zřízení internátu pro chudé žáky při škole ve Staroměstské ulici .

Do té doby se žáci mohli za přiměřenou finanční částku ubytovávat a také stravovat v rodinách, jejichž seznam byl k nahlédnutí u školníka a v ředitelně.

1927

Změna názvu školy na První státní průmyslová škola v Českých Budějovicích.

1928

Asi 500 žáků v 19 třídách mělo k dispozici pouze 8 učeben. Vyučování probíhalo střídavě. Vznikla naléhavá potřeba rozšíření školy.

1930

K 20. výročí založení školy byla vydána Jubilejní zpráva, která poprvé podává historii školy. Je uložena ve školním archivu.

1930 - 1932

Budova školy zvětšena o první přístavbu v délce jedné učebny ve všech patrech do Klavíkovy ulice.

22. červen 1931

Výnosem Ministerstva školství a národní osvěty (MŠANO) rozhodnuto doplnit organizaci školy zřízením čtyřleté odborné školy stavitelské, která měla poskytovat vyšší odborné vzdělání. Přijímací zkoušky se konaly z jazyka vyučovacího, počtů a měřičství. Studium bylo zakončeno maturitní zkouškou. Zde také poprvé studovaly dívky.

1934/1935

Do učitelského sboru přišla 1. žena, asistentka pro předměty stavitelské Ing. arch. Věra Lüftschitzová.

19. - 22. červen 1935

Konání prvních maturitních zkoušek (38 žáků, z toho 2 dívky).

17. říjen 1935

Na pokyn MŠANO zavedeno vyučování ruštině jako nepovinnému předmětu.

1935/1936

Přijímací zkoušky na čtyřletém stavitelském oboru rozšířeny o kreslení.

1936

Zavedena výuka branné výchovy - 2 hodiny týdně, která byla zrušena spolu i s brannými kursy ve školním roce 1990/ 1991.

30. květen - 3. červen 1938

Poprvé se konaly písemné maturitní zkoušky, které předcházely ústním zkouškám.

1939 - 1945

Oběťmi nacistického okupačního režimu se stali dva profesoři školy. Ing. arch. Dr. Karel Chochola byl popraven za odbojovou ilegální činnost v Táboře v roce 1942 a Ing. arch. Hugo Foltýn zahynul v koncentračním táboře Buchenwald při náletu v roce 1944. Oběma byla 22. října 1947 odhalena pamětní deska ve vestibulu školy. Nacistická perzekuce zasáhla i další členy profesorského sboru a některé žáky. Ing. Miloš Vondruška, profesor Karel Gall a Ing. arch. Josef Kotlář byli zatčeni a vězněni. Po osvobození se vrátili a dále vyučovali.

1939 - 1945

Oběťmi nacistického okupačního režimu se stali dva profesoři školy. Ing. arch. Dr. Karel Chochola byl popraven za odbojovou ilegální činnost v Táboře v roce 1942 a Ing. arch. Hugo Foltýn zahynul v koncentračním táboře Buchenwald při náletu v roce 1944. Oběma byla 22. října 1947 odhalena pamětní deska ve vestibulu školy. Nacistická perzekuce zasáhla i další členy profesorského sboru a některé žáky. Ing. Miloš Vondruška, profesor Karel Gall a Ing. arch. Josef Kotlář byli zatčeni a vězněni. Po osvobození se vrátili a dále vyučovali.

5. únor 1941

Nařízení o předání budovy školy německé vojenské branné moci. Škola byla během jednoho dne přeměněna v kasárna. Ze tříd vznikly vojenské ložnice, z kabinetů skladiště a z prádelny ředitele vojenská kuchyně. Výuka pokračovala v provizorních učebnách v několika budovách města.

V té době byl zrušen internát ve Staroměstské ulici a přeložen do budovy Kongregace sv. Petra. Po roční výpovědi byl umístěn v restauračním sále ve Čtyřech Dvorech, kde zůstal až do konce války.

18. březen 1941

Změna názvu odborné pokračovací školy na živnostenskou školu.

14. říjen 1941

Pozastaveno vyučování dějepisu.

22. leden 1942

Nařízeno posílení výuky německého jazyka na šest hodin týdně a zavedení povinných večerních kurzů němčiny pro pedagogický sbor.

1941/1942

V rámci reorganizace školství změněn název školy na Vyšší průmyslovou školu v Českých Budějovicích.

1. září 1942

Do budovy v Resslově ulici přemístěna německá státní průmyslová škola strojnická.

1944

Mistrovské školy byly uzavřeny a žáci byli posláni na práci do říše.

1. září 1945

Návrat výuky do budovy v Resslově ulici, dílny zůstaly ve Staroměstské ulici. Pro nedostatek prostorů se muselo učit na dvě směny.

Přeložení internátu ze Čtyřech Dvorů do přízemí budovy.

Obnovení předválečné struktury školy s názvem Státní průmyslová škola stavební v Českých Budějovicích.

1945/1946

Zahájilo činnost ROH (Revoluční odborové hnutí). Prvním předsedou nově vytvořené organizace se stal profesor Karel Gall.

Zaveden čtyřletý obor s maturitou pozemní stavitelství.

1. říjen 1947

Zahájena výuka na nově zřízené dvouleté Vyšší průmyslové škole stavební pro absolventy mistrovských škol (tzv. nástavbová škola).

1947/1948

Zavedení přijímacích zkoušek z češtiny a počtů do mistrovských škol stavebních.

1948

Přístavba učeben a dílen v budově školy směrem do Resslovy ulice.

1949/1950

1. lyžařský výchovně výcvikový zájezd do Krkonoš.

1. únor 1950

Nový název školy Vyšší průmyslová škola stavební.

1950/1951

Otevření čtyřletého oboru s maturitou dopravní stavitelství.

1951

Zrušení dvouletých mistrovských škol.

1952/1953

Vznik čtyřletého oboru s maturitou vodohospodářské stavby.

Zahájení večerního studia při zaměstnání.

1955/1956

Změna názvu školy na Průmyslovou školu stavební.

50. léta

Žáci se účastnili brigád v zemědělství - sběr chmelu, pomoc při žních, sběr brambor, ovoce a zeleniny.

1959/1960

Zřízení dálkového studia, včetně vysokoškolského, které bylo ve školním roce 1962/1963 přeloženo do Prahy.

Založení pobočky SČSP (Svazu československo-sovětského přátelství).

15. prosinec 1960

Do vzdělávacího systému zavedeny střední odborné školy, změna názvu školy na Střední průmyslovou školu stavební v Českých Budějovicích.

1957 - 1962

Výstavba  Žákovského domova v Holečkově ulici.

1962

Zahájeno společné stravování pro žáky i učitele v jídelně Žákovského domova.

1964 - 1965

Realizována přístavba dílen a tělocvičny s příslušenstvím.

1965/1966

Vybudování stavebního dvora se skládkou stavebního materiálu a laboratoře pro zkoušení stavebních hmot. Zásluhu na realizaci laboratoře měl Ing. F. Přibyl.

Navázání družebních styků s Technickým institutem v Rostově na Donu v SSSR. Každoročně až do roku 1989 se konaly třítýdenní výměnné zájezdy žáků s desetidenní praxí na stavbách. Výjimkou byl školní rok 1969/1970, kdy se kvůli ochlazení vztahů mezi oběma zeměmi výměnný zájezd neuskutečnil.

1970

Vznik organizace SSM (Socialistický svaz mládeže). Svazáci se účastnili prázdninové letní aktivity mládeže, což byly brigády v podnicích, na stavbách a v družstvech.

1971/1972

Pod patronací Svazarmu zaveden nepovinný předmět řízení motorových vozidel.

1975

Půdní prostor přestavěn na dvě jazykové učebny, kreslírnu a kabinet.

1979

Úprava suterénních místností pro sklad učebnic a temnou komoru pro fotografický kroužek.

70. a 80. léta

Žáci i pedagogové se pravidelně zúčastňovali podzimního sběru brambor v okolních jednotných zemědělských družstvech (Strážkovice, Roudné, Hosín, Nové Hrady).

Kromě pomoci v zemědělství pracovali žáci v rámci praxe na různých stavbách  v Jihočeském  kraji, například na stavbách Pozemních staveb v Českých Budějovicích, na  akcích Z, později  u n.p. Silnice, JIVAKu, Povodí Vltavy a Okresního stavebního podniku.

Součástí života školy byly i pravidelné rusistické soutěže: O zemi, kde zítra znamená již včera, recitační soutěž Puškinův památník a Olympiáda v ruském jazyce.

Tradičním se stal i předvánoční pořad Třída baví třídu.

Konaly se sportovní a branné soutěže a kursy, například Memoriál Mirko Nešpora, Běh stranického tisku, Závod branné všestrannosti a Středoškolské hry mládeže, ve kterých žáci dosahovali velmi dobrých výsledků

 

V letech 1975, 1980 a 1985 se žáci připravovali na Československou celostátní spartakiádu.

Školou byl organizován i sběr léčivých bylin.

70. a 80. léta

Žáci i pedagogové se pravidelně zúčastňovali podzimního sběru brambor v okolních jednotných zemědělských družstvech (Strážkovice, Roudné, Hosín, Nové Hrady).

Kromě pomoci v zemědělství pracovali žáci v rámci praxe na různých stavbách  v Jihočeském  kraji, například na stavbách Pozemních staveb v Českých Budějovicích, na  akcích Z, později  u n.p. Silnice, JIVAKu, Povodí Vltavy a Okresního stavebního podniku.

Součástí života školy byly i pravidelné rusistické soutěže: O zemi, kde zítra znamená již včera, recitační soutěž Puškinův památník a Olympiáda v ruském jazyce.

Tradičním se stal i předvánoční pořad Třída baví třídu.

Konaly se sportovní a branné soutěže a kursy, například Memoriál Mirko Nešpora, Běh stranického tisku, Závod branné všestrannosti a Středoškolské hry mládeže, ve kterých žáci dosahovali velmi dobrých výsledků

 

V letech 1975, 1980 a 1985 se žáci připravovali na Československou celostátní spartakiádu.

Školou byl organizován i sběr léčivých bylin.

 

Začátkem 80. let navštěvovalo 698 žáků (z toho 175 dívek) denní studium ve 20 třídách a 306 žáků (z toho 31 žen) studium při zaměstnání ve 13 třídách. 1. ročníky se kvůli nedostatku místností učily v budově základní devítileté školy, později gymnázia v České ulici.

1980/1981

Proběhly 1. experimentální maturity v ČSSR, které měly rozvíjet samostatné myšlení žáků.

Otevření dvouletého nástavbového studia geodézie pro absolventy gymnázií.

1981/1982

Zahájení prací na přístavbě školy v Klavíkově ulici podle projektu Ing. F. Přibyla.

Dokončení fasády školy a opravy střechy, provedení rekonstrukce výměníkové stanice, tělocvičny a elektrické instalace dílen.

1982/1983

Všechny třídy již umístěny v budově školy, vyučovalo se ale i v nevyhovujících prostorách, neboť práce na přístavbě školy nebyly ještě dokončeny.

1984

Slavnostní otevření přístavby školy, které dominuje velká aula.

1985

Slavnostní shromáždění k 75. výročí založení školy.

Vydán Almanach střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích (1910 - 1985).

1985/1986

Ve škole se začíná pracovat na prvních dvou počítačích  IQ 151.

1987/1988

Ředitel školy Ing. Jan Novák ve škole tragicky zemřel.

1989/1990

Vznik nového čtyřletého oboru geodézie, který se otevírá jednou za čtyři roky.

17. listopad 1989

Sametová revoluce. Listopadové události se promítly i do života školy. Vedení školy diskutovalo se žáky o situaci po 17. listopadu. Řada hodin byla věnována besedám se studenty českobudějovických vysokých škol a s herci Jihočeského divadla.

25. listopad  1989

Celoškolská účast na generální stávce.

Prosinec 1989

První zájezd pedagogů za železnou oponu - návštěva Vídně.

Pedagogický sbor vyjádřil nedůvěru tehdejšímu řediteli, Ing. Ladislavu Tomanovi, který byl poté z funkce odvolán.

1990

Ředitelem školy se stal Ing. J. Novotný.

Denní studium navštěvovalo asi 600 žáků a studium při zaměstnání 120.

Září 1990

Začalo se uvažovat o zřízení stavebního alternativního vysokoškolského studia při SPŠ.

Říjen 1990

Navázání kontaktů s pracovní skupinou Ústavu rozvoje vysokých škol České republiky, která  spolupracovala s HBO - Raad v Holandsku. Naše škola se stala jednou z 12 středních škol v ČR,  které se o zavedení nového typu studia zajímaly.

Květen 1991

Návštěva  zástupců  HBO - Raad a kontaktní školy PTH- Eindhoven. Pomoc při tvorbě učebního plánu a osnov.

Červen 1991

U ústních maturitních zkoušek výběr mezi ruským jazykem a matematikou.

1991/1992

Pracovní stáže vyučujících v Holandsku.

1992/1993

Otevření nového oboru stavební obnova jako pomaturitního specializačního studia. Proběhl pouze jedenkrát.

Zahájení studia na Vyšší technické škole stavební při SPŠ stavební. Studium bylo čtyřleté, organizované vysokoškolským způsobem, ukončené diplomovou prací a státní závěrečnou zkouškou. Vyučované obory byly pozemní stavitelství a stavební inženýrství. Studium zahájilo 87 studentů ve třech třídách.

Zřízení informačního střediska při Vyšší technické škole stavební.

Ukončení výuky ruského jazyka.

Podzim 1992

Poslední brigáda při sběru brambor.

Vybudování kabinetu jazyků v půdním prostoru.

1993/1994

Rekonstrukce rýsoven a vznik dvou nových ateliérů.

Dokončení přestavby laboratoří chemie.

4.říjen 1994

Oficiální oddělení Vyšší technické školy stavební od SPŠ stavební a vznik Vyšší odborné školy (VOŠ) se dvěma větvemi, stavební a ekonomickou. Ředitelem VOŠ se stal Ing. J. Novotný.

14. listopad 1994

Ředitelem SPŠ stavební jmenován Mgr. J. Vejsada.

1994/1995

Dokončení rekonstrukce laboratoří mechaniky zemin, betonu a stavebních materiálů.

Zahájení výstavby areálu praktického výcviku v prostorách firmy Akuterm. Slouží k výuce stavební praxe dodnes.

1995/1996

Škola měla k dispozici  dvě učebny výpočetní techniky, které byly vybaveny počítači 486DX4/100/16MB s řídícím počítačem PENTIUM/100/16MB a pracovaly ve studentské počítačové síti NOVELL. Učebny byly vybaveny barevným plotrem A1, laserovými a 24 jehličkovými tiskárnami. Vyučovaly se programy AUTOCAD 12, 13, tabulkové procesory EXCEL, CALC, QUATRO a textové editory WINTEXT a WORD.

1996

Přestavba dvou učeben na gymnastický sál a posilovnu.

1996 - 2002

Spolupráce s maďarskou firmou Hungarian Cooper Promotion Centre při propagaci využívání mědi ve stavebnictví.

1996/1997

Z důvodu zavedení povinné devítileté školní docházky na základní škole nebyly otevřeny 1.ročníky.

Škola se začala účastnit studentského Majálesu.

První Dny otevřených dveří pro zájemce o studium.

Začátek spolupráce s Energy Centrem České Budějovice.

1997/1998

Zavedení nové koncepce výuky matematiky a cizích jazyků ve 4.ročníku. Zájemcům o maturitu z matematiky byly přidány dvě hodiny matematických cvičení a pro maturanty z němčiny nebo angličtiny byl otevřen dvouhodinový cizí jazyk odborný.

Duben 1998

Proběhla SONDA MATURANT 98 - 1. pokus o státní maturitu z českého jazyka, matematiky, cizích jazyků a obecných studijních předpokladů. Testy připravovala nadace SCIO.

1998/1999

Postavení unikátní učební pomůcky pro demonstrování hydrodynamických jevů, tzv. Líkařův průtokový žlab.

Zavedení internetu, využíván pouze pro emailovou korespondenci.

Přijímací zkoušky se konaly poprvé pouze z matematiky, do té doby i z českého jazyka.

Účast školy na SONDĚ MATURANT 99.

Zřízení studovny při informačním středisku s možností přístupu na internet.

1999/2000

Začátek pravidelných exkurzí do Vídně se studenty

Uskutečněn 1. poznávací zájezd za architektonickými památkami Itálie. Exkurze se staly velmi oblíbené, odborným průvodcem je každoročně Ing.arch. V. Brož. Na programu jsou například města Pisa, Florencie, Neapol, Paestum, Pompeje, Řím a Benátky.

Ve škole nebyly 4. ročníky, neprobíhaly tedy ani maturitní zkoušky.

2000/2001

Konec lyžařských výcvikových kursů v Krkonoších a jejich přesun do italských Dolomit.

Otevření bufetu pro žáky v přízemí školy.

Říjen, listopad 2001

Oprava fasády školy.

21. březen 2002

1. ročník celostátní soutěže pro studenty SPŠ stavebních v grafických programech, pořádaný naší školou. Soutěžící z celé republiky i ze Slovenska přijíždějí dodnes.

Květen 2002

1. zájezd do Anglie ve spolupráci s Česko-anglickým gymnáziem za poznáním krás jihozápadní Anglie a Londýna.

Srpen 2002

Českou republiku zasáhly ničivé povodně. Po první vlně z 8.srpna, která školu ještě nepoškodila, vedení školy zorganizovalo vystěhování učebních pomůcek ze suterénu a sklepa do vyšších pater budovy. Týkalo se to skladu učebnic, laboratoří zemin, chemické a vodohospodářské laboratoře. Druhá povodeň ze 13. srpna zatopila suterén do výšky 110 cm a ve výměníkové stanici dosahovala  hladina vody až 180 cm. Voda v chemické laboratoři se dostala výš, než se předpokládalo a hrozila kontaminace vody nebezpečnými látkami. Tím byla získána přednostní pomoc hasičů, kteří vodu urychleně odčerpali. Téměř polovina pedagogického sboru pomáhala při odstraňování škod. Do začátku školního roku se podařilo uvést školu do stavu, při kterém bylo možné 1. září zahájit výuku. Na likvidaci povodňových škod se v průběhu školního roku podíleli i studenti v rámci odborné praxe.

2002/2003

2. poznávací zájezd do Anglie.

2004/2005

Zprovoznění třetí učebny výpočetní techniky VT3.

2005/2006

Začátek vedení maturitní dokumentace v systému BAKALÁŘI.

Úprava školního dvora - vytvoření parkovacích míst.

2006/2007

Nainstalování interaktivních tabulí do tří učeben.

Vedení veškeré pedagogické dokumentace přes informační systém BAKALÁŘI s možností kontroly klasifikace a absence pro rodiče online.

2007/2008

Zřízení čtvrté učebny výpočetní techniky VT4 pro výuku celých tříd.

Přijímací řízení pro budoucí 1. ročníky proběhlo poprvé bez přijímacích zkoušek.

Začátek exkurzí do Muzea budoucnosti - Ars Electronica Center v Linci.

Rekonstrukce střechy.

Revitalizace tělocvičny.

2008/2009

Rekonstrukce schodiště od žákovského vchodu.

2009/2010

Zprovoznění WiFi sítě ve škole.

Nahrazení klasických papírových třídních knih elektronickými.

Prosinec 2009

Odchod Mgr. J. Vejsady z funkce ředitele školy.

1. leden 2010

Ředitelem školy jmenován RNDr. V. Kostka.

březen 2010

Nainstalování dalších tří interaktivních tabulí ACTIV board. Jsou využívány při výuce matematiky, deskriptivní geometrie a cizích jazyků.

 

Přípravy k nové státní maturitě z českého jazyka a literatury, matematiky, anglického a německého jazyka. Školení zadavatelů, hodnotitelů a komisaře probíhaly v rámci projektu CISKOM.

Proběhla studentská soutěž o logo školy ke 100. výročí jejího vzniku. Zvítězila práce Ladislavy Hadačové ze třídy S4A.

28. květen 2010

V tento den byly spuštěny zcela nové internetové stránky. Ředitel školy RNDr. Vladimír Kostka je uvedl těmito slovy:

"Naše nové webové stránky jsou zcela jiné a jsou připraveny tak, aby poskytovaly veškeré dostupné informace o škole a ze školy. Nezlobte se proto, prosím, na nás, když zpočátku budou ještě některé oblasti prázdné. Nové webové stránky jsou připraveny pro zpřístupnění mnohem většího rozsahu informací, takže si vyžádají jistý čas, než budou naplněny všechny stránky. Jsou však připraveny tak, že každý oprávněný uživatel bude moci plnit přidělené stránky obsahem sám pomocí redakčního systému. Oprávněnými uživateli budou jak pracovníci školy, tak naši žáci, takže věřím, že všichni zájemci najdou na našich stránkách mnoho zajímavého a užitečného.

Nové webové stránky školy tak budou hlavním informačním kanálem, kde bude moci každý najít vše, co ho může zajímat. Budou též hlavním rozcestníkem na další spolupracující a spřátelené weby a servery, takže přímo ze stránek školy se dostanete k informacím o našich pracovnících a žácích, rodiče budou moci zjistit informace o prospěchu a omlouvat případnou (jistě ne častou) nepřítomnost žáků, posílat dotazy a informace třídním učitelům a dalším pracovníkům školy, bude možno objednávat obědy a mnoho dalšího.

Na stránkách budou též informace o vyučovaných předmětech, ale bude též možné, aby vyučující na stránky umístil informace pro žáky, zadání prací, testovací úlohy pro domácí přípravu a jiné soubory ke stažení. Stejně tak bude možné, aby si žáci přes naše stránky vyměňovali svoje poznámky a informace, budou-li mít zájem.

Žádné stránky nejsou dokonalé, proto Vás prosím o spolupráci při jejich zlepšování. Každý má možnost poslat přímo ze stránek školy dotaz nebo námět na vylepšení. Mohu Vám slíbit, že žádný nápad nezapadne, všemi se budeme zabývat a budeme se snažit doplňovat naše stránky tak, aby všichni uživatelé byli spokojeni.

Webové rozhraní je propojeno také s Google Maps.

Přeji nám všem úspěšnou spolupráci nejen při tvorbě nových webových stránek školy, ale též při rozvoji naší, dnes již stoleté, školy."

1. září 2010

Zahájení nového školního roku v duchu oslav 100. výročí existence naší školy. Záštitu nad oslavami převzal Mgr. Jiří Zimola, hejtman Jihočeského kraje.

Noví žáci prvních ročníků se nejprve sešli v aule, kde se sznámili s vedením školy a se svými třídními učiteli. S nimi pak pokračovali v seznámení se školou a se svými novými třídami. Zahájení školního roku v aule máme zachyceno na fotografiích v naší fotogalerii.

Školní rok zahájil hejtman Jihočeského kraje Mgr. Jiří Zimola, a to slavnostním otevření výstavy, kterou naši učitelé připravili. Informace ze zahájení, včetně fotografií, můžete najít na webu Jihočeského kraje ZDE.

Zahájení školního roku se zúčastnili též zástupci stavebních firem, našich sponzorů, zástupci České školní inspekce, krajského úřadu a též naši absolventi.

Fotodokumentaci ze zahájení školního a vernisáže výstavy z historie školy můžete najít ve fotogalerii.

3. září 2010

V pátek 3. 9. 2010 proběhlo fotbalové utkání v rámci oslav 100 let trvání Střední průmyslové školy stavební v Českých Budějovicích.

Ve sportovní hale v Českých Budějovicích se uskutečnila dvě utkání. V prvním zápase bojovaly reprezentační týmy studentů Střední průmyslové školy stavební a Obchodní akademie. Hráči pořádající školy podpořili slavnostní atmosféru oslav vítězstvím 3:0.

Ve druhém utkání dva týmy našich absolventů předvedli v exhibičním zápase své schpnosti a dovednosti a bavili svými kousky všechny přítomné studenty i učitele školy.

Fotoreportáž ze sportovního utkání najdete v naší fotogalerii.

6. - 18. září 2010

Poprvé v historii školy se konaly seznamovací kurzy pro nové žáky prvních ročníků. Na třídenních kurzech se každá třída s třídním učitelem formou speciálně připraveného programu seznamovala a každý zjišťoval, co v něm vězí, k čemu bude kolektivu užitečný a mnoho dalšího, užitečného a zajímavého nejen o sobě. Fotografie z kurzů jsou ve fotogalerii.

11. září 2010

V sobotu 11. září 2010 proběhla hlavní akce oslav 100 let trvání školy - setkání absolventů, pracovníků, zaměstnanců a přátel školy. Fotografie z prohlídky školy a odpoledního setkání na Výstavišti si můžete prohlédnout v naší fotogalerii - fotografie z prohlídky školy a fotografie z Výstaviště.

Oslav se zúčastnilo více než 700 osob.

22. prosince 2010

I. ročník vánočního turnaje ve fotbálku o "Pohár rektora VŠERS a ředitele SPŠ stavební" se konal v tělocvičně SPŠ stavební ve středu 22. 12. 2010 od 9:00 hod. do 13:00 hod. za účasti týmů Vysoké školy evropských a regionálních studií, Střední průmyslové školy stavební, Střední školy obchodní a Vysoké školy technické a ekonomické.

Hráli vždy 3 členné týmy (s možností střídání) v tělocvičně školy na malé branky. Pro vítěze byl připraven zlatý putovní pohár a pro členy týmů na prvních třech místech medaile.

V I.ročníku zvítězil B tým Střední průmyslové školy stavební. Získal nejen zalé medaile, ale též krásný putovní pohár. Druhé místo obsadili a stříbrné medaile získali hráči ze Střední školy obchodní a na třetím místě se umístili a bronzové medaile získali hráči A týmu Střední průmyslové školy stavební.

Turnaje se účastnily reprezentační týmy Vysoké školy evropských a regionálních studií, Střední průmyslové školy stavební, Střední školy obchodní a Vysoké školy technické a ekonomické.

Fotografie z turnaje si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

20. června 2011

V aule školy proběhlo slavnostní předávání nových maturitních vysvědčení (první "státní maturita") úspěšným absolventům v těchto časech:

 • třída S4A od 11:30 do 12:30 hod.
 • třída S4B od 12:30 do 13:30 hod.
 • třída S4C od 13:30 do 14:30 hod.
 • třída S4D od 15:00 do 16:00 hod.
 • třída G4 do 16:00 do 17:00 hod.
 • třídy D3SZ a D5S od 17:00 do 18:00 hod.