stavarna.com :: FAQ: Často kladené otázky (18.07.2024 - 18:21)

FAQ: Často kladené otázky

Je potřebné přiložit k přihlášce lékařské potvrzení a hodnocení ze školy?

V přihláce na naší školu není potřeba vyplnit potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke vzdělávání podle vyhlášky č. 79/2013 Sb. Potvrzení od lékaře není podmínkou přijetí na střední školu (naopak - můžeme přijmout i žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, budova je bezbariérová). Potvrzení je vhodné v případě speciálních požadavků, abychom např. praxi žáků mohli přizpůsobit aktuálnímu zdravotnímu stavu, pro stravování při školních akcích apod.

Hodnocení ze základní školy není potřebné přikládat.

Co je potřeba pro přijetí ke studiu na Vaší škole?

Podat ve stanoveném termínu řádně vyplněnou přihlášku na střední školu a samozřejmě také uspět v přijímacím řízení - přijímací zkoušky se konají, stejně jako na všech školách s maturitními obory v ČR, z matematiky a českého jazyka. Pro rozhodnutí o přijetí na střední školu je potřebné získat stanovený počet bodů (viz rozhodnutí ředitele o přijímacím řízení).

Jaké znalosti z matematiky je třeba mít, aby žák uspěl ve studiu na SPŠ stavební?

Je třeba ovládat rozsah daný osnovami předmětu matematika pro základní školu. Matematice věnujeme zvýšenou pozornost po celou dobu studia, aby žáci bez problémů zvládli další roky studia nejen na naší škole, ale případně též na vysoké škole.

Jak Vaše škola pečuje o rozvoj talentovaných studentů - zájemců o budoucí studium na fakultách architektury?

Zavedli jsme specializaci "architektonická tvroba", která je přímo zaměřena na přípravu žáků ke studiu architektury, ale nejen to. Těší nás, že z každého ročníku několik našich absolventů uspěje ve složitém přijímacím řízení na fakultách architektury. Chtěli jsme proto podpořit více tyto zájemce otevřením této specializace, kterou je možné studovat od 3. ročníku.

Každý žák absolvuje rozsah povinné výuky v odborných předmětech deskriptivní geometrie, odborné kreslení a architektura. Každý rok náš vyučující Ing. arch. Vladimír Brož pro zájemce z řad žáků 2. a 3. ročníku organizuje cca týdenní poznávací zájezd po stavebních památkách v Itálii.

Pomáhá Vaše škola zájemcům o studium na vysokých školách?

Ano. Posílili jsme výuku matematiky a umožňujeme zájemcům ve 4. ročníku se seznámit se základy diferenciálního a integrálního počtu, což umožňuje lepší zvládnutí studia matematiky na vysoké škole v prvním semestru. Z fyziky jsou učební plány zpracovány tak, aby byl zopakován a procvičen rozsah látky, potřebný ke zvládnutí přijímacího řízení na stavební fakulty ČVUT Praha, resp. VUT Brno. Jsme ve styku se svými absolventy přijatými na vysoké školy a nasloucháme jejich podnětům.

Které cizí jazyky a v jakém rozsahu jsou na Vaší škole vyučovány?

Na naší škole studuje každý žák jeden cizí jazyk jako povinný předmět. Volbu cizího jazyka je třeba provést při přijímacím řízení - zvolit mezi anglickým jazykem a německým jazykem. U uchazečů, kteří měli na základní škole dva jazyky přihlížíme k projevenému zájmu. Ve všech ročnících denního studia probíhá výuka zvoleného cizího jazyka v rozsahu 3 až 4 hodin týdně. Třída je na výuku jazyků dělena. Jsme si vědomi skutečnosti, že cizí jazyk tvoří důležitou součást budoucí kvalifikace. Proto jsou učební osnovy zpracovány a naplňovány tak, aby bylo možno ve čtvrtém ročníku završit studium cizího jazyka maturitní zkouškou.

Lze na Vaší škole studovat dva cizí jazyky?

Tuto možnost nevylučujeme. Realizace tohoto kroku však závisí na počtu zájemců v ročníku. Bude-li jich dostatek pro vytvoření skupiny pro studium druhého cizího jazyka, jsme připraveni na projevený zájem odpovědět otevřením buď nepovinného předmětu, nebo formou zájmového kroužku pod vedením kvalifikovaného vyučujícího. Jsme schopni nabídnout druhý cizí jazyk: angličtinu, němčinu, ruštinu, francouzštinu.

Podporuje Vaše škola zájem studentů o sport?

Ano. Uvědomujeme si prospěšnost sportovního vyžití pro zdravý vývoj mladého člověka. Naši vyučující tělesné výchovy plní svou roli s opravdovým zájmem a nadšením. V prvním ročníku pro všechny třídy organizují cca týdenní lyžařský výcvikový kurs v Alpách, v druhém ročníku pak opět pro všechny třídy týdenní turistický kurs v nejrůznějších terénech a oblastech Evropy. Organizují sportovní hry, podchycují zájemce o sport, zúčastňují se s nimi sportovních soutěží na úrovni města, kraje i celorepublikové. Naši žáci dosahují pod jejich vedením pozoruhodných úspěchů. Zájemcům doporučujeme prohlídku fotografií ve fotogalerii.

Lze sladit plnění studijních povinností žáka Vaší školy s časovou náročností kladenou např. na sportovní reprezentaci?

Každý náš žák je od počátku studia veden k poctivé a usilovné práci v prvé řadě na poli studijních povinností. Tato naše zásada však není v rozporu se skutečností, že máme upřímnou radost z těch žáků, kteří se díky svému sportovnímu talentu a obrovskému vynaloženému úsilí propracují k příležitosti reprezentovat na poli sportovním. Každá tato příležitost je vždy předem projednána a pečlivě posouzena. Závěr je přijímán tak, abychom sladili oba zájmy. Řada našich absolventů úspěšně reprezentovala Českou republiku a přesto velmi dobře studovala - např. Petra Luňáčková, Petra Peceková, Jan Baláš, Jan Zvolánek a další.